สำเนา คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2936/2559 [pdf] ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางสาวธนวัน บุญเลิศ และพวก (62 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1442/2559 [pdf] ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางสาวปภัสรา ศิลาที และพวก (38 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6197/2558 [pdf] ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายรุ่งสวัสดิ์ ศิริชา และพวก (227 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2711/2557 [pdf] ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นางสาวพิมพ์กมล เกียรติสุรนนท์ และพวก (67 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4092/2557 [pdf] ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางสาวนิลุบล พิมพ์บุตร (1 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4547/2557 [pdf] ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นางสาวอรพรรณ บุญประสม และพวก (190 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5056/2557 [pdf] ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลวงค์ และพวก (10 ราย)
 
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 906/2556 [pdf] ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 นางสาวลำไพ บุญจริง และพวก (269 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 907/2556 [pdf] ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 นายภูกิจ ชะอุ่มพันธ์ และพวก (39 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1276/2556 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 นางสาววรินวดี รัตนพงศ์พัฒน์ และพวก (4 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1277/2556 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 นางสุนันทา กสิภูมิ
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1314/2556 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 นางนราวรรณ ส่งเสริม และพวก (6 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1549/2556 [pdf] ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 นางชุติมันต์ อุดมพรมงคล และพวก (2 ราย)
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Adisak.ubon2514@gmail.com