สำเนา คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่5270/2560 [pdf] ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 นางสาวสรัญญา สาระบุตร และพวกรวม 72 ราย
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่1349/2559 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นางคัคนางค์ วะรงค์
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่518/2559 [pdf] ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายชลกร เชาวรัตน์
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่5388/2559 [pdf] ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางยุภาวดี พันธ์สุวรรณ
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่5131/2559 [pdf] ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายสนธยา การะเกษ และพวกรวม 14 ราย
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่4789/2559 [pdf] ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายสิทธิศักดิ์ สร้างดี
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่4220/2559 [pdf] ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 นายทินกร ไพศาล และพวกรวม 12 ราย
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่2393/2560 [pdf] ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรณิชา ศรีวนิชย์และพวก
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่917/2560 [pdf] ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายพิชญ์ สิมเสมอ
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่816/2560 [pdf] ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภัทรนันท์ พุลทอง และพวกรวม
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่229/2560 [pdf] ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสาวพิชชา นิลทวี และพวกรวม 55 ราย
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่6095/2558 [pdf] ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววิชชุดา แจ่มพันธ์ และพวกรวม
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่1689/2558 [pdf] ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 นายกวิน เนตรสุนีย์
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 870/2558 [pdf] ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอัญชลี จันทะแสงและพวกรวม 11 ราย
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่1842/2560 [pdf] ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 นางสาวมยุรา สุนีพันธ์ และพวกรวม 11 ราย
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่1430/2560 [pdf] ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายพิบูลย์ พิมพ์จำปา และพวกรวม (17ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่917/2560 [pdf] ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายพิชญ์ สิมเสมอ
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่816/2560 [pdf] ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภัทรานันท์ พูลทอง และพวกรวม (2ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่229/2560 [pdf] ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสาวพิชชา นิลทวี และพวกรวม (55 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่3335/2560 [pdf] ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางสาวนภัสนันท์ ภูศิริ และพวก (4 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่4081/2560 [pdf] ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวเบญจวรรณ ศรศรีและพวก (43 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2936/2559 [pdf] ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางสาวธนวัน บุญเลิศ และพวก (62 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1442/2559 [pdf] ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางสาวปภัสรา ศิลาที และพวก (38 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6197/2558 [pdf] ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายรุ่งสวัสดิ์ ศิริชา และพวก (227 ราย)
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2711/2557 [pdf] ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นางสาวพิมพ์กมล เกียรติสุรนนท์ และพวก (67 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4092/2557 [pdf] ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางสาวนิลุบล พิมพ์บุตร (1 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4547/2557 [pdf] ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นางสาวอรพรรณ บุญประสม และพวก (190 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5056/2557 [pdf] ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลวงค์ และพวก (10 ราย)
 
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 906/2556 [pdf] ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 นางสาวลำไพ บุญจริง และพวก (269 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 907/2556 [pdf] ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 นายภูกิจ ชะอุ่มพันธ์ และพวก (39 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1276/2556 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 นางสาววรินวดี รัตนพงศ์พัฒน์ และพวก (4 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1277/2556 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 นางสุนันทา กสิภูมิ
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1314/2556 [pdf] ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 นางนราวรรณ ส่งเสริม และพวก (6 ราย)
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1549/2556 [pdf] ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 นางชุติมันต์ อุดมพรมงคล และพวก (2 ราย)
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000