สำเนา คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
 
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1229/2556 [pdf] ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นางศิริวรรณ ลอยหา และพวก (104 ราย) ---คำสั่งโยกย้ายรอบ เม.ย.2556 ครับ
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000