สำเนา คำสั่งให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม
 
คำสั่งให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 425/2555 [pdf] หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2555
ลงวันที่ 10 ก.ค.2555 นางสาวทิพย์นภา สาระปัญญาและพวก (39ราย)
 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2331/2555 [pdf] หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ปี 2555
ลงวันที่ 15 ต.ค.2555 นางวรรณา ส่องศรีและพวก (9ราย)
 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000