แบบฟอร์มต่างๆ
 
หนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการเป็นข้าราชการ [pdf]
 
 
แบบใบสมัครไปดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาล
แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
แบบเบิกเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 ใหม่ !!
ตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ 29 ตุลาคม 2553
หนังสือขอลาออกจากราชการ
ตาม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑
หนังสือขอลาออกจากราชการ [pdf]
หนังสือขอลาออกจากราชการ [word]
 
  ใบขอย้าย
ใบขอย้าย [pdf]
 
ใบขอโอน
ใบขอโอน [pdf]
 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301