น.พ.สุรพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานชมรมจริยธรรม
นางสาวไพรัช บุญจรัส
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รองประธานกรรมการชมรม
นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
นายประทีป บุญธรรม
นายพรประเสริฐ อุ่นคำ
นายวิโรจน์ เซมรัมย์
นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้าศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เลขานุการชมรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายระวี แววศรี
นายพิทักษ์ มูลประดับ
นางนภาพร จันทนบ
นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
งานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการชมรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางรำไพ สุวนาม
นางสิริพร วงศ์ตรี
นางหรรษา ชื่นชูผล
นางสาวกาญจนา มหาพล
นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

.

 

......

 

นางภัลลภา โสถิตสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กรรมการ