คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4533/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางพัชรธิดา ทองพิมพ์และพวก 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2911/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายสายันต์ จันทรดี
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2521/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางบุษกร ชัฏขันธกิจ
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2236/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.จิตระดา ทองสุขและพวก 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1035/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล และพวก 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 532/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.ปิยดา ศิริมณี และพวก 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 531/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายอภิสิทธิ์ บำรุงญาติ และพวก 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5006/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางณัฏฐณิชา แสนทวีสุข และพวก 4 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5005/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางกัญชมน สีหะปัญญา และพวก 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4827/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.สุวิมล สาระกาล และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3379/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.เอมอร เพ็งจันทร์
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2160/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางพนานันท์ ศรีแสงเมือง และพวก 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1578/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.ดารณี คู่สกุลนิรันดร์ และพวก 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1474/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ศรีดี
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1322/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.เพชรมณี บุ้งทองและพวก 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1236/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.วรรณพร ดวงศิลป์ และพวก 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 641/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายภิศักดิ์ พรรณาภพ
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 597/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางพนานันท์ ศรีแสงเมือง และพวก 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 521/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายยอดรักษ์ ถาเกตุศรี และพวก 18 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4752/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวสมไสว โอษฐิเวช และพวก 17 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4751/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวเพ็ญ พึ่มกุล และพวก 7 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4750/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสุพิชตรา ชาทองยศ และพวก 9 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4366/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวเมธิรา ศิริอังคาวุธ และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4195/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวรัตชพร กาละปัตย์ และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4051/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวพักตร์วิมล แดงอุไรและพวก 8 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3973/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวพยุง ศรีล้วนและพวก 14 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3577/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางชูศรี บรรเทิง และพวก 2 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1061/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายประวีร์ คำศรีสุข
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2563/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวศุภิชญา หลาทอง และพวก รวม 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2159/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวนิษฐารัชต์ อธิธนาหิรัญชัยและพวก รวม 12 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2665/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาววราภรณ์ ลีลา และพวก รวม 9 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1101/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวพรทิพย์ สมวัน และพวก รวม 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1255/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวสุชารัตน์ ธิการ และพวก รวม 23 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1599/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางขนิษฐา นามบุตร และพวก รวม 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1438/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางวรัญญา สิงห์สุทธิ์และพวก รวม 4 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1381/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายอภิชาต ทองมนต์ และพวก รวม 4 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1056/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวปิยธิดา รักพงศ์ และพวก รวม 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1057/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวเพียงใจ ฝางคำและพวก รวม 7 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 596/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายภูกิจ ชะอุ่มพันธ์ และพวก รวม 29 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2833/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางเบญจวรรณ มณีภาค และพวก รวม 15 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 5058/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวจันทิมา พิลาพันธ์ และพวก รวม 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 5057/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางรัชดาภรณ์ วรรคสังข์และพวก รวม 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 4105/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวอลิษา สุพรรณ และพวก รวม 9 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2419/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางพิมพร กรุดสุข และพวก รวม 4 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2834/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางศิริภาพร แห่งธรรม และพวก รวม 11 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 4359/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสาวสุภาพรวดี สายโน และพวก รวม 11 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 2373/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายนพพร ศรีสง่า และพวก รวม 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 3471/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางจิราวรรณ พิศชาติ และพวก รวม 9 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 1645/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางเยาวลักษณ์ พิลาลักษณ์ และพวก รวม 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯที่ 79/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางสายสมร พาพะหมและพวก รวม 2 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1582/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายพิสิษฐ์ เวชกามา
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1566/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายประจักษ์ สีลาชาติ
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1794/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายปริญญา เกิดมงคล และพวก รวม 4 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1699/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายวิโรจน์ เซมรัมย์ และพวก รวม 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 375/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.อรจิรา แสนทวีสุข และพวก รวม 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1699/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายไชยา ครองยุทธ และพวก รวม 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 863/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.ปรัตดา ศรีสมบัติ และพวก รวม 3 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 194/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางรัตนา อุจรินทร์ และพวก รวม 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 192/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางชลลัดดา พลพวกและพวก รวม 10 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 4713/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายลำพูน ฉวีรักษ์
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 4465/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางวณมารินทร์ สมจันทร์ และพวก รวม 6ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 4069/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางชญานี ศรีจันทร์ และพวก รวม 8ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2728/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางอรอุมา ประสมพันธ์ และพวก รวม 3ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2699/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางนภาพร จันทนบ และพวก รวม 2ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2223/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายปริญญา สมจันทร์ และพวก รวม 11ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1422/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นางหรรษา และพวก รวม 5ราย
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1182/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.ศิริวรรณ และพวก รวม 9ราย
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 699/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.กิตติยาพร และพวก รวม 20 ราย
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 4378/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ น.ส.จิราพร และพวกรวม 27 ราย
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 4035/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายสาโรช สมชอบและพวก (4ราย)
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2748/2553 เลื่อน น.ส.คนึงนิตย์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2744/2553 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง(นางนิลาวัลย์ ศรีบุระ)
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2193/2553 เลื่อนนางชบา ตลุนจันทร์และพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 2095/2553 เลื่อนนายชูชาติ จันทะมา และพวก
- คำสั่ง สป.ที่ 1113/2553 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.นิตยาทิพย์ แสนแดงและพวก
- คำสั่ง สป.ที่ 1112/2553 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางเพชรมณี เค้ามูล
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 538/53 เลื่อนนางดลณภา(ดลวิภา) ผลวิสุทธิ์และพวก
- คำสั่ง สป.ที่ 391/2553 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.สุนีย์ อรรคปัสสาและพวก
- คำสั่ง สป.ที่ 337/2553 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง(น.ส.ไพจิตตรี ลีลา)
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 125/53 เลื่อนนางพรพรรณี ศาลธิราชและพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 96/52 เลื่อนนางลำดวน ศรีขาว
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 126/52 เลื่อนนางสุกฤษฏิ์ตาภัค ชอบงามและพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 127/52 รักษาราชการฯ นายประสพ สารสมัครและพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 147/52 เลื่อนนางลัดดาวัลย์ นาคสมบูรณ์และพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 148/52 เลื่อนนางอัญชลี วงศ์หาเดชและพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 150/52 เลื่อนนายวีรนาท การุณรัตน์และพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 151/52 เลื่อนน.ส.รินดา ฉิมงามและพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 152/52 ย้าย น.ส.บรรจง จารุวงศ์และพวก
- คำสั่ง สป.สธ.ที่ 60,61,62,88,89/52 เลื่อนนายพัฒนา ตันสกุล
- คำสั่ง สป.สธ.ที่ 69,70,92/52 เลื่อนนายบุญธรรม ไชยยศ
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 243/52 เลื่อนนายอนุชิต ปิตะพรหม
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 237/52 เลื่อนนายวิศิษฐ์ วรนิทัศน์และพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 636/52 เลื่อน น.ส.ปาริชาติ ประทุมเทศ
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 637/52 เลื่อน น.ส.ธิติมา สายสุด
- คำสั่ง สป.ที่ 362/52 เลื่อนนางปริญญา ผกานนท์
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 808/52 เลื่อนน.ส.พรพิมล ทองรอง
- คำสั่ง สธ.ที่ 440/52 เลื่อนนายดนัย เจียรกูล
- คำสั่ง สธ.ที่ 441/52 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
- คำสั่ง สป.ที่ 650/52 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ(เฉพาะราย)
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1415/52 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง(นางนภาพร จันทนบ)
- คำสั่ง สป.604/52 เลื่อนนายธวัติ บุญไทย
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 1645/52 เลื่อนนายประกิจ เชื้อชม
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1159/52 เลื่อนนายอุดม โบจรัส
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1446/52 เลื่อนนายเฉลิมชัย บุญประิสิทธิ์
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1490/52 เลื่อนนายพรเจริญ เจียมบุญศรี
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1558/52 เลื่อนนายเจริญ เสรีรัตนาคร
- คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ที่ 3458/52 แก้ไขคำสั่งเลื่อน นายยุรวัฒ ทองผา
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1929/52 เลื่อนนายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล

supichtrayuttana@gmail.com