การขอรับเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ.2548
 
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯพ.ศ.2548 [pdf]
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯพ.ศ.2548 [word]
 
แบบคำขอยกเลิกสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯ [pdf]
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301