การขอรับเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ.2548
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯพ.ศ.2548 [pdf]
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯพ.ศ.2548 [word]
 
แบบคำขอยกเลิกสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯ [pdf]
 
 
 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 2255