คำสั่งขอรับเงินประจำตำแหน่ง

 

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 394/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางกชพรรณ ศรีสมยา และพวก 21 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 4449/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางศิริภาพร แห่งธรรม และพวก 15 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3324/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.ปารณีย์ ทองแก้ว และพวก 15 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1473/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.สุวรรณา สามบุญมี และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1235/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.ดาลิน คำภานิล และพวก 10 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 598/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.กิตติยาพร ทองไทย และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3899/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางพรสวรรค์ ชิณกธรรม และพวก 5 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1598/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.อัจฉรัตน์ กัลยา และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 556/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นายกรีพล สุตาวงษ์ และพวก 1 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 4094/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางชนม์ชนกต์ ยงกุลวณิชนันท์ และพวก 6 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3433/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.นนทยา ผูกพันธ์ และพวก 37 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1691/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นายปริญญา สมจันทร์
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 4770/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.นภาพร สุพัฒน์
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 4205/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.วิไลพร วสุธาพิทักษ์ และพวก 9 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1644/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางมณีวรรณ จันทร์หอม และพวก 16 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 283/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง น.ส.ศิริกัญญา สมศรี
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 2558/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางพรพรรณี ศาลธิราช
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 2502/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นางดอกอ้อ ตามเมืองปักษ์
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1791/2555 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางอัญชลี วงศ์หาเดช และพวก 21 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 106/2555 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวปนัดดา แสงทอง และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 765/2555 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ และพวก 2 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 66/2555 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวเกษศิรินทร์ ทัดเทียม
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 4712/2554เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางปิ่น พรมเย็น และพวก จำนวน 10ราย
- คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 2393/2554 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางเยาวรัตน์ ศรีคำพวก จำนวน 25 ราย
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1458/2554 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางพึงใจ ดาผา และพวก 48 ราย
- คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3764/2553เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวบังอรและพวก
- คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 498/2554 เรื่อง ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางพัชรินทร์ มูลสารและพวก รวม 67 ราย

[email protected]