เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรา

     งานในหน่วย และผู้รับผิดชอบ                                      ข่าวประชาสัมพันธ์             

1. นางเพชรี วงศ์วิศิษฎ์รังสี หน.สอ.นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ
2. นางวิภาลักษ์ ชุติเดชานุกูล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
3. นางยอดคำ ซาวคำเขตร์ จพ.ธุรการ ชำนาญงาน
4. นางสุพิชตรา ชาทองยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
5. นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ หน.สอ.จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
6. น.ส.จันทร์พร ศุภนิกร จพ.ธุรการ ชำนาญงาน
7 .น.ส.กนกวรรณ ฉวีวรรณ พนักงานราชการ
งานพัฒนาบุคลากร (คุณอดิศักดิ์)
ประกาศรับสมัครตำแหน่งต่าง
งานบริหารลูกจ้าง (คุณยอดคำ)
รู้ไว้...ใช่ว่า

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน (คุณกนกวรรณ)

สิทธิเกียวกับการรักษาพยาบาล
งานบรรจุแต่งตั้ง/สรรหาบุคคล (คุณวิภาลักษ์,อดิศักดิ์)
 
งานพัฒนาระบบและมาตรฐาน
 
งานประเมินบุคคลและวิชาการ ว.10/48   (คุณเพชรี,สุพิชตรา)
 
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ (คุณจันทร์พร)
 
งานอัตรากำลัง (คุณวิภาลักษ์)
 

 

Adisak.ubon@Hotmail.com