ทันตแพทย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรรับเงินประจำตำแหน่ง
1/53 ลว.12 มี.ค.53 1/54 ลว.2 ก.พ.54 1/52 ลว.24 ธ.ค.52 5/53 ลว.28 ธ.ค.53 ฉบับที่ 1
4/53 ลว.24 ธ.ค.53 2/54 ลว.18 เม.ย.54 1/53 ลว.20 ม.ค.53 5/53 ลว.28 ธ.ค.53 ฉบับที่ 2
3/54 ลว.2 ก.ย.54 3/54 ลว.8 มิ.ย.54 3/53 ลว.30 ก.ค.53  
1/55 ลว.13 ม.ค.55 4/54 ลว.24 ส.ค.54 1/54 ลว.8 ก.พ.54  
  5/54 ลว.20 ก.ย.54 3/54 ลว.26 ก.ย.54  
  6/54 ลว.25 พ.ย.54 1/55 ลว.10 ส.ค.55  
  7/54 ลว.20 ธ.ค.54    
  1/55 ลว.20 ม.ค.55    
  2/55 ลว.20 มี.ค.55    
  3/55 ลว.20 พ.ค.55    
  4/55 ลว.20 ส.ค.55    
  1/56 ลว.20 มี.ค.56    
       

 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
พว.รับเงินประจำตำแหน่ง
2/54 ลว.26 เม.ย.54 - 3/53 ลว.16 ธ.ค.53 - 1/53 ลว.15 มิ.ย.53 - 2/52 ลว.25 พ.ย.52
  - 1/54 ลว.24 ม.ค.54 - 1/54 ลว.17 ก.พ.54 - 1/55 ลว.23 ก.ค.55
  - 2/54 ลว.11 ก.ค.54 - 2/54 ลว.11 ก.ค.54 - 1/56 ลว.1 ก.พ.56
  - 3/54 ลว.9 ก.พ.54 - 3/54 ลว.9 ก.ย.54  
  - 4/54 ลว.9 ธ.ค.54 - 1/55 ลว.14 มิ.ย.55  
  - 1/55 ลว.17 ก.ย.55    

 

pichtrayuttana@Gmail.com