ทันตแพทย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ด้านการพยาบาล)

เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรรับเงินประจำตำแหน่ง
1/55 ลว.13 ม.ค.55 1/56 ลว.20 มี.ค.56 1/57 ลว.20 พ.ค.57 2/58 ลว.4 ก.ย. 58 ฉบับที่ 1
2/55 ลว.27 เม.ย.55ฉบับที่ 1 2/56 ลว.20 มิ.ย.56 1/58 ลว.29 ม.ค.58 2/58 ลว.4 ก.ย. 58 ฉบับที่ 2
2/55 ลว.27 เม.ย.55ฉบับที่ 2 3/56 ลว.20 ส.ค. 56 2/58 ลว.4 ส.ค.58 1/59 ลว.16 ส.ค. 59
2/57 ลว.16 ต.ค.57 1/57 ลว.20 มี.ค.57 1/59 ลว.29 มี.ค.59 1/59 ลว.24 มี.ค. 59 ฉบับที่ 1
  2/57 ลว.20 มิ.ย.57 2/59 ลว.7 ต.ค.59 1/59 ลว.24 มี.ค. 59 ฉบับที่ 2
  3/57 ลว.20 ก.ค.57   2/59 ลว.17 พ.ย. 59
  4/57 ลว.21 ส.ค.57    
  5/57 ลว.20 พ.ย.57    
  1/58 ลว.20 ม.ค.58    
  2/58 ลว.20 ก.พ.58    
  3/58 ลว.20 เม.ย.58    
  5/58 ลว.19 มิ.ย.58    
  6/58 ลว.20 ก.ค.58    
  7/58 ลว.20 ส.ค.58    
  8/58 ลว.20 ต.ค.58    
  9/58 ลว.20 ธ.ค.58    
  1/59 ลว.20 ก.พ.59    
  2/59 ลว.20 มิ.ย.59    
  3/59 ลว.22 ส.ค.59    
  4/59 ลว.20 ก.ย.59    
  5/59 ลว.10 ต.ค.59    
  6/59 ลว.21 พ.ย.59    
  1/60 ลว.20 ม.ค.60    
       

 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รับเงินประจำตำแหน่ง

นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
พว.รับเงินประจำตำแหน่ง
1/57 ลว.16 พ.ค.57 - 1/59 ลว.9 ก.พ.59 ฉบับที่ 1 - 1/53 ลว.15 มิ.ย.53 - 2/58 ลว.30 พ.ย.58
2/58 ลว.6 ส.ค.58 - 1/59 ลว.16 ส.ค.59 ฉบับที่ 2 - 1/54 ลว.17 ก.พ.54 - 1/59 ลว.30 พ.ค.59
3/58 ลว.29 ธ.ค.58   - 2/54 ลว.11 ก.ค.54 - 2/59 ลว.7 ก.ย.59
1/59 ลว.21 ต.ค.59   - 3/54 ลว.9 ก.ย.54  
    - 1/55 ลว.14 มิ.ย.55  
       
       
       

 

นักทรัพยากรชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
- 1/56 ลว.18 พ.ย.56 - 1/58 ลว.20 เม.ย.58 5/58 ลว.28 ก.ย.58ฉบับที่1 1/58 ลว.12 ม.ค.58
- 1/58 ลว.12 มิ.ย.58   5/58 ลว.28 ก.ย.58ฉบับที่2 2/58 ลว.17 ธ.ค.58
- 1/59 ลว.25 ม.ค.59   6/58 ลว.26 ต.ค.58 1/59 ลว.18 เม.ย.59
    1/59 ลว.16 ส.ค.59 3/59 ลว.25 พ.ย.59

 

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
นักกายภาพบำบัด รับเงินประจำตำแหน่ง
- 1/58 ลว.23 มี.ค.58 - 1/58 ลว.8 ม.ค.58 2/59 ลว.16 พ.ย.59  
- 2/58 ลว.20 เม.ย.58 - 2/58 ลว.25 ก.ย.58    
- 3/58 ลว.28 ก.ย.58 - 1/59 ลว.28 ต.ค.59    
- 4/58 ลว.24 ธ.ค.58      
- 1/59 ลว.17 มี.ค.59      
- 2/59 ลว.29 ก.ค.59      
- 3/59 ลว.12 ต.ค.59      

 

[email protected]