- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ว 343
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
แบบสำรวจจำนวนบุคลากรที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับพื้นที่ทุรกันดาร ระดับ 1 และระดับ 2 (ครั้งที่ 1 มีนาคม 2549)
ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานในสังกัด        ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

ตรวจสอบสิทธิตาม ว.7945 ลว.30 ต.ค.51

ตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของหัวหน้าสถานีอนามัยแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) ภายในวันที่ 13 พ.ย.51
- เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)ฯ 27 เม.ย.52
 
 
 
 

prathuang@rocketmail.com