แนวทางการประเมิน

การประเมินประเภททั่วไป(ว1211/65)
การประเมินตาม ว 16/38

- หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทาง การดำเนินการตาม กฎ กพ.ว่าด้วยการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไป แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ว1567 ลว.4เมษายน 2565
 - แบบประเมินบุคคลกรณีเลื่อนไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ / ระดับอาวุโส (ตาม ว1211) -หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประเมินตาม ว 1567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565
  ยกเว้นหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อส่งผลงานประเมินตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญตาม ว 1562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565
แจ้งข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ แบบฟอร์มสำหรับขอประเมินระดับเชี่ยวชาญสายงานต่าง ๆ
- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน - แบบฟอร์มประเมินระดับ เชี่ยวชาญ  
  - แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดระดับเชี่ยวชาญ  
  - หนังสือรับรองผลงานวิชาการ
  - แบบฟอร์มนับเกื้อกูลระดับเชี่ยวชาญ
   
-  

 

[email protected]