ข้อคิดก่อนวางแผนทำแบบประเมิน

การประเมินตาม ว 34/47(ว2/40)
การประเมินตาม ว 16/38
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งสายงานที่เริ่มจากระดับ 1-2 - หลักเกณฑ์และการดำเนินการเบื้องต้นสำหรับผู้ขอคัดเลือกในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
 - แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตาม ว34) -การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
- คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งสายงานที่เริ่มจากระดับ 1-2 -ตัวอย่างคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างานระดับ 9
- ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน (ตามว 34)  แบบฟอร์มสำหรับขอประเมินระดับเชี่ยวชาญสายงานต่าง ๆ
- รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับสูงขึ้นในระดับชำนาญงาน - แบบฟอร์มทันตแพทย์ระดับ เชี่ยวชาญ  
  - แบบฟอร์มแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ  
  - แบบฟอร์มสายงานอื่น ระดับเชี่ยวชาญ
  - แบบฟอร์มสายงานเภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ
  - แบบฟอร์มสายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ
- - แบบฟอร์มนับเกื้อกูลระดับเชี่ยวชาญ

 

แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตาม ว.34
-แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน (นางน้ำฝน จันทร์แดงและพวก รวม 16 ราย)
 

[email protected]