: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2559

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
28 มี.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
28 ธ.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
3 พ.ย. 2559
-รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม)
  - รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียน ผอ.รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกอำเภอ)
27 ต.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2559)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
19 ส.ค.2559
แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
19 ส.ค.2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน รอง นพ.สสจ.อบ หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน ผอ.รพท.ทุกแห่ง ,ผอ.รพช.ทุกแห่ง )
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ)
25 ส.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2559)
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเเศษ
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

 

25 ส.ค.2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2559)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

10 ส.ค.2559

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

15 ส.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือก(เลื่อน)ข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.ฯ
11 ส.ค.2559
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
8 ส.ค.2559
โรงพยาบาลราชบุรี รับย้าย- รับโอนข้าราชการ
8 ส.ค.2559
โรงพยาบาลราชบุรี รับย้ายข้าราชการ
5 ส.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ฯ
10 ส.ค.2559
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
9 ส.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดพังงา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
8 ส.ค.2559
รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
5 ส.ค.2559
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
16 ส.ค.2559
รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.พยาบาลฯ
3 l ส.ค.2559
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
3 ส.ค.2559
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
4 ส.ค. 2559
สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ฯ
2 ส.ค. 2559
จังหวัดนครนายก รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขฯ
1 ส.ค.2559
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลฯ
29 ก.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4 ก.ค.2559
โรงพยาบาลสงขลา รับย้ายข้าราชการ
14 ก.ค.2559
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
30 พ.ค.2559
โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

27 พ.ค.2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16 พ.ค.2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ
19 พ.ค.2559
โรงพยาบาลหนองคาย รับย้ายข้าราชการ
16 พ.ค. 2559
โรงพยาบาลสงขลา รับย้ายข้าราชการ
11 พ.ค.2559
จังหวัดปัตตานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16พ.ค.2559
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 
28 มี.ค. 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯระบบสอบกลาง(Admissons) ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันทีศุกร์ 29 เมษายน 2559
28 มี.ค. 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผลการคัดเลือแพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
28 มี.ค. 2559
กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559
10 มี.ค.2559
โรงพยาบาลตราด รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยฯระดับอาวุโส
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับย้าย/รับโอน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559
 
7 มี.ค.2559
แพทยสภา ขอส่งประกาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2559
แพทยสภา การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2559
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 พฤษภาคม2559
จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -10 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
23 ก.พ.2559
-ด่วนที่สุด โรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลาการรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตการ/ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29ก.พ.2559
23 ก.พ.2559
- โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้่จนถึง 31มี.ค..2559
23 ก.พ.2559
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับ ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 15-ก.พ.2559 ถึง 29ก.พ.2559
23 ก.พ.2559

- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับ ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 15-ก.พ.2559 ถึง 29ก.พ.2559

23 ก.พ.2559

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ตั้งแต่ 8 ก.พ.2559 ถึง 29 ก.พ.2559

23 ก.พ.2559
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 15 ก.พ.2559 ถึง 15 มี.ค..2559
23 ก.พ.2559
-โรงพยาบาลนครพนม รับโอน/รับย้ายแพทยเฉพาะทาง ตั้งแต่ 1 มี.ค.2559 ถึง 4 มี.ค.2559
23 ก.พ.2559
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 29 ก.พ..2559
 
28 ธ.ค.2558

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2559)
- ใบสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตัวจริง 2 ชุด
 
11 ธ.ค.2558

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2558)
- ใบสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
 
5 พ.ย.2558

-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปน(บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2558)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2558)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2558)
- ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

- รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 4 ตำแหน่งและหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)จำนวน 3 ตำแหน่ง
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2558)
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558)
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 13 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557)
- หนังสือประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ. ระดับเชี่ยวชาญ รพ.สว่างวีระวงศ์โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร จำนวน 2 ชุด

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน 2 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร จำนวน 2 ชุด
- หนังสือประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ อำเภอโขงเจียม(บัดนี้ถึง 11 เม.ย.2557)
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือก(รับย้าย)ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) เชี่ยวชาญ รพ.สิรินธร (บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ พิบูลมังสาหาร (บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ระดับชำนาญการ (บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 27 กันยายน 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ ถึง 2 กันยายน 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) และ หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)
ระดับชำนาญการพิเศษ รวม 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2556)
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์ขอรับโอนข้างราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา (บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2556)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ)จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กุมภาพันธ 2556
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติงาน ซึ่งรับสมัคร 17-21 ธันวาคม 2555 นั้น
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 5 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึง 24 ตุลาคม 2555
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนวก.สธ. ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ถึง 31 สิงหาคม 2555
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนพ.สสจ./ผอ.รพศ/ผอ.รพท จำนวน 13 ตำแหน่ง ถึง 7 สิงหาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติงาน
- ศาลากลางจังหวัดกระบี่ รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลปลายพระยา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
- โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555)
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าบรรจุรับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2555)
-ศาลากลางหนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.หนองบัวลำภู ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 103232 โรงพยาบาลสามง่าม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2555
-โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 20122 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 พฤษภาคม 2555
-ศาลากลางกระบี่ี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่งนายแพทย (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 121318 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับย้ายข้าราชการ ไปปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2555
-ศาลากลางจังหวัดสมุุทรสาคร รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2555
-ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกรับย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2555
-โรงพยาบาลปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 7870 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2555
-ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีี รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2555
-ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย(นักการแพทย์แผนไทย) จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2555)
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับย้าย/โอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)
-สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/โอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (ตำแหน่งเจ้าพนักงาน,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 88427 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555
-สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองพี่น้อง และโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
-สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (นักการแพทย์แผนไทย)
-สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับย้าย/โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 31832 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
-โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 43006 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 -29 กุมภาพันธ์ 2555
-ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 89635 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
-ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 32674 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
-ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 6399
-ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555
-โรงพยาบาลพุทธโสธร รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 28055 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555
-ศาลากลางจังหวัดยโสธร รับสมัครคัดเลือกย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง
-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- จังหวัดอุทัยธานี รับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 89307 สสจ.อุทัยธานี
- จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2555
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555)
-รับย้ายข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาเยีย
- การรับสมัครคัดเลือก/รับย้ายบุคคลเพื่อไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

...... E-mail : Adisak.ubon2514@gmail.com

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301