: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
15 ก.พ. 2567
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)
29 ม.ค. 2567
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2567)
26 ก.ค. 2566
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 8 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566)
9 พ.ค. 2566
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 19 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566)
   
14 ก.ย. 2565
-ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
   
7 ก.ค. 2565
-ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565)
   
30 พ.ค. 2565
-ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 12 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565)
   
19 ส.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564)
  - ใบย้าย จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
19 ส.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง เภสัชกร และ สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ รวม 4 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
19 ส.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
9 มิ.ย.2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- ใบย้าย ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด

   
4 มิ.ย. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564)
  - ใบย้าย จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
4 มิ.ย. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
25 มี.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
10 มี.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 1 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564)โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
17 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
10 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563 โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
10 พ.ย. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 2 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
3 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563)
   
14 พ.ค. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 27 สิงหาคม 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
14 ส.ค.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2563)
   
26 พ.ค.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
25 พ.ค. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
20 เม.ย. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   

...... E-mail : [email protected]

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 2225 ต่อ 122