: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
19 ส.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564)
- ใบย้าย จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
19 ส.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง เภสัชกร และ สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ รวม 4 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564)
- ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
19 ส.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564)
- ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
9 มิ.ย.2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- ใบย้าย ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด

   
4 มิ.ย. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564)
  - ใบย้าย จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
4 มิ.ย. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
25 มี.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
10 มี.ค. 2564
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 1 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564)โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
17 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
10 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563 โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
10 พ.ย. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 2 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
3 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563)
   
14 พ.ค. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 27 สิงหาคม 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
14 ส.ค.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2563)
   
26 พ.ค.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
25 พ.ค. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
20 เม.ย. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
9 ธ.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
27พ.ย..2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- ใบย้าย ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด

   
27พ.ย..2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
11 ต.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
10 ก.ค.2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
2 ก.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
12 ก.พ.2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
21 ม.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน ระดับชำนาญการพิเศษ 8 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
24 ธ.ค.2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2562)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
20 ก.ค..2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับชำนาญการพิเศษ(บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2561)
   
13 มิ.ย.2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

8 ก.พ. 2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2561)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
5 ม.ค.2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561)
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

5 ม.ค.2561
- ประกาศ รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561)
18 ธ.ค.2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2561)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

6 ธ.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 29 ธันวาคม 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
31 ส.ค.2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2560)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

24 ส.ค.2560
- ประกาศ รับย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2560)
5 ก.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
  (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
17 พ.ค.2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา(ตั้งแต่ 3-31 พ.ค. 2560)

8 พ.ค.2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 8 มิถุุนายน 2560)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

28 มี.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
28 ธ.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
3 พ.ย. 2559
-รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม)
  - รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียน ผอ.รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกอำเภอ)
27 ต.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2559)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
19 ส.ค.2559
แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
19 ส.ค.2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน รอง นพ.สสจ.อบ หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน ผอ.รพท.ทุกแห่ง ,ผอ.รพช.ทุกแห่ง )
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ)
25 ส.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2559)
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเเศษ
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

 

25 ส.ค.2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2559)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

...... E-mail : [email protected]

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 2225 ต่อ 122