: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
17 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
10 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563 โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
10 พ.ย. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 2 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
3 พ.ย.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563)
   
14 พ.ค. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 27 สิงหาคม 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
14 ส.ค.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2563)
   
26 พ.ค.2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
25 พ.ค. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 6 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 6 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 6 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
20 เม.ย. 2563
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2563)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
9 ธ.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญพิเศษ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบแสดงผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
27พ.ย..2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- ใบย้าย ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด

   
27พ.ย..2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
11 ต.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
10 ก.ค.2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่ง โดยแนบใบสมัครและเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
2 ก.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
12 ก.พ.2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
21 ม.ค. 2562
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน ระดับชำนาญการพิเศษ 8 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
   
24 ธ.ค.2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมหรือ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน)
  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2562)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

   
20 ก.ค..2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับชำนาญการพิเศษ(บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2561)
   
13 มิ.ย.2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ )ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

8 ก.พ. 2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2561)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
5 ม.ค.2561
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561)
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

5 ม.ค.2561
- ประกาศ รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561)
18 ธ.ค.2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2561)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

6 ธ.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 29 ธันวาคม 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
31 ส.ค.2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2560)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

24 ส.ค.2560
- ประกาศ รับย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2560)
5 ก.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
  (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
17 พ.ค.2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา(ตั้งแต่ 3-31 พ.ค. 2560)

8 พ.ค.2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 8 มิถุุนายน 2560)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

28 มี.ค. 2560
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
28 ธ.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
3 พ.ย. 2559
-รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม)
  - รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียน ผอ.รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกอำเภอ)
27 ต.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2559)
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
19 ส.ค.2559
แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
19 ส.ค.2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน รอง นพ.สสจ.อบ หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน ผอ.รพท.ทุกแห่ง ,ผอ.รพช.ทุกแห่ง )
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ)
25 ส.ค. 2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2559)
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเเศษ
  - ใบสมัคร จำนวน 3 ชุด
  - แบบฟอร์มเอกสารนับเกื้อกูลในตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งที่ขอสมัคร)
 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 3 ชุด

 

25 ส.ค.2559
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2559)
  - ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
  - ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
 

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

10 ส.ค.2559

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

15 ส.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือก(เลื่อน)ข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.ฯ
11 ส.ค.2559
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
8 ส.ค.2559
โรงพยาบาลราชบุรี รับย้าย- รับโอนข้าราชการ
8 ส.ค.2559
โรงพยาบาลราชบุรี รับย้ายข้าราชการ
5 ส.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ฯ
10 ส.ค.2559
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
9 ส.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดพังงา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
8 ส.ค.2559
รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
5 ส.ค.2559
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
16 ส.ค.2559
รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.พยาบาลฯ
3 l ส.ค.2559
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
3 ส.ค.2559
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
4 ส.ค. 2559
สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ฯ
2 ส.ค. 2559
จังหวัดนครนายก รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขฯ
1 ส.ค.2559
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลฯ
29 ก.ค.2559
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4 ก.ค.2559
โรงพยาบาลสงขลา รับย้ายข้าราชการ
14 ก.ค.2559
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
30 พ.ค.2559
โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

27 พ.ค.2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16 พ.ค.2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ
19 พ.ค.2559
โรงพยาบาลหนองคาย รับย้ายข้าราชการ
16 พ.ค. 2559
โรงพยาบาลสงขลา รับย้ายข้าราชการ
11 พ.ค.2559
จังหวัดปัตตานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16พ.ค.2559
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 
28 มี.ค. 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯระบบสอบกลาง(Admissons) ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันทีศุกร์ 29 เมษายน 2559
28 มี.ค. 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผลการคัดเลือแพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
28 มี.ค. 2559
กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559
10 มี.ค.2559
โรงพยาบาลตราด รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยฯระดับอาวุโส
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับย้าย/รับโอน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559
 
7 มี.ค.2559
แพทยสภา ขอส่งประกาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2559
แพทยสภา การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2559
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 พฤษภาคม2559
จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -10 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
23 ก.พ.2559
-ด่วนที่สุด โรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลาการรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตการ/ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29ก.พ.2559
23 ก.พ.2559
- โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้่จนถึง 31มี.ค..2559
23 ก.พ.2559
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับ ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 15-ก.พ.2559 ถึง 29ก.พ.2559
23 ก.พ.2559

- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับ ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 15-ก.พ.2559 ถึง 29ก.พ.2559

23 ก.พ.2559

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ตั้งแต่ 8 ก.พ.2559 ถึง 29 ก.พ.2559

23 ก.พ.2559
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 15 ก.พ.2559 ถึง 15 มี.ค..2559
23 ก.พ.2559
-โรงพยาบาลนครพนม รับโอน/รับย้ายแพทยเฉพาะทาง ตั้งแต่ 1 มี.ค.2559 ถึง 4 มี.ค.2559
23 ก.พ.2559
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 29 ก.พ..2559
 
28 ธ.ค.2558

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2559)
- ใบสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตัวจริง 2 ชุด
 
11 ธ.ค.2558

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2558)
- ใบสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 2 ชุด
 
5 พ.ย.2558

-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปน(บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2558)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2558)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2558)
- ใบสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด

 

- รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 4 ตำแหน่งและหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)จำนวน 3 ตำแหน่ง
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2558)
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558)
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 13 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557)
- หนังสือประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ. ระดับเชี่ยวชาญ รพ.สว่างวีระวงศ์โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร จำนวน 2 ชุด

- แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลงาน 2 ชุด

 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 2 ชุด
- ใบยืนยันการสมัคร จำนวน 2 ชุด
- หนังสือประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ตำแหน่งโดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้(บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557)
- ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 1 ชุด

 

- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ อำเภอโขงเจียม(บัดนี้ถึง 11 เม.ย.2557)
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือก(รับย้าย)ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) เชี่ยวชาญ รพ.สิรินธร (บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ พิบูลมังสาหาร (บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ระดับชำนาญการ (บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556
- จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 27 กันยายน 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ ถึง 2 กันยายน 2556)
- จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) และ หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)
ระดับชำนาญการพิเศษ รวม 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2556)

...... E-mail : [email protected]

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 2225 ต่อ 122