++ งานการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ ++

นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
088-5845744
 
 
นางวิภาลักษ์ ชุติเดชานุกูล
นางสุพิชตรา ชาทองยศ
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
081-3054388
นางบานเย็น พิศคำ
นางสาวจันทร์พร ศุภนิกร
นางสาวพัชรี ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
086-7264655
089-8070915
084-9604161
นางสาวกนกวรรณ ฉวีวรรณ
นางอุบลศรี ศรีนรคุตร
นางสาววิลาวัลย์ แก้วพรหม
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
0 4526 2693-8 ต่อ 1232
083-4375232
090-9897797
นางสาวจตุพร พิลารักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ (ลจ)
081-0768881

ติดต่อเรา

งานอัตรากำลัง (คุณวิภาลักษ์,คุณบานเย็น)
งานลาไปศึกษา/ฝึกอบรม (คุณณัฏฐ์ชานันท์ กมลฤกษ์ 082 - 6354191 (HRD)
งานบรรจุแต่งตั้ง/สรรหาบุคคล (คุณวิภาลักษ์,คุณบานเย็น)
งานเงินเดือนและค่าตอบแทน (คุณเพชรี,คุณจันทร์พร,คุณกนกวรรณ)
งานประเมินบุคคลและวิชาการ ว.34/47(ว 2/40)  (คุณเพชรี,คุณพัชรี)
งานบริหารลูกจ้างชั่วคราว (คุณวิลาวัลย์)