เงินเดือนและค่าตอบแทน
 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 เมษายน 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่อบ.0032.001/ว 4722 ลว.5 ก.ย.2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562(เรียน หน.กลุ่มงาน/หน.งาน)

ที่อบ.0032.019/ว 7699 ลว.5 ก.ย.2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562(เรียน ผอ.รพท./รพช.)

ที่อบ.0032.019/ว 4650 ลว.5 ก.ย .2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562(เรียน นายอำเภอ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์บริหารวงเงิน (ณ วันที่ 1ตุลาคม 2562)

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ..

 

กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301

Email : [email protected]