เงินเดือนและค่าตอบแทน
 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ที่อบ.0032.001/ว3794 ลว.21 ก.ย.2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (เรียน หน.กลุ่มงาน/หน.งาน)

ที่อบ.0032.001/ว8296 ลว.21 ก.ย..2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560(เรียน ผอ.รพท./รพช.)

ที่อบ.0032.001/ว4323 ลว.21 ก.ย..2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560(เรียน นายอำเภอ)

ขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ..

ไฟล์บริหารวงเงิน (1 ตุลาคม 2560)

 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301

Email : Adisak.ubon2514@gmail.com