เงินเดือนและค่าตอบแทน
 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เม.ย.2560

ที่อบ.0032.001/ว3007 ลว.22 มี.ค.2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 (เรียน หน.กลุ่มงาน/หน.งาน)

ที่อบ.0032.001/ว2475 ลว.22 มี.ค.2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560(เรียน ผอ.รพท./รพช.)

ที่อบ.0032.001/ว1120 ลว.22 มี.ค.2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560(เรียน นายอำเภอ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ..

ไฟล์บริหารวงเงิน (1 เม.ย.2560)

ขอให้ทุกหน่วยงานติดต่อรับรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง

 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301

Email : Adisak.ubon2514@gmail.com