เงินเดือนและค่าตอบแทน
 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ที่อบ.0032.001/3818 ลว.10 ก.ย.2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (เรียน หน.กลุ่มงาน/หน.งาน)

ที่อบ.0032.019/ว7927 ลว.10 ก.ย.2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561(เรียน ผอ.รพช.)

ที่อบ.0032.019/ว4303 ลว.10 ก.ย.2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561(เรียน นายอำเภอ)

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ..

ไฟล์บริหารวงเงิน (1 ตุลาคม 2561)

 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301

Email : Adisak.ubon2514@gmail.com