สิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

- สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่ กค 0422.2/ว 376.30 ก.ย.2553

- แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

-เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.อบ.แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)

- เรียน รพช.ทุกแห่ง,รพท.สสอ.ทุกอำภอ แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ7127

[email protected]