สิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

- สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่ กค 0422.2/ว 376.30 ก.ย.2553

- แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

Adisak.ubon2514@gmail.com