แบบฟอร์มทดลองราชการ
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
(กลุ่มข้าราชการบรรจุปี 2555-2556)
บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

[email protected]