ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 เมษายน 2559
 
หากเราต้องการลาไปศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง
 
* สรุปขั้นตอนการดำเนินการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ *
1. ขั้นตอน ข้อปฏิบัติก่อนการสมัครสอบ ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ คลิกที่นี่ [pdf]
2. ขั้นตอน ข้อปฏิบัติภายหลังสอบได้แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะลาไปศึกษาต่อ กรุณาติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 เดือน!! ด้วยครับ
3. ขั้นตอน ข้อปฏิบัติขณะศึกษา
4. ขั้นตอน ข้อปฏิบัติหลังสำเร็จการศึกษา
การลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 [pdf]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 [pdf]
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 [pdf]
แผ่นพับการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ + ระเบียบ+ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง [pdf]
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1398/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข [pdf]
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2815/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด [pdf]
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3137/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข [pdf]ยกเลิก
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 502/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด [pdf]ยกเลิก
 
 
 
การจัดทำสัญญาลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
บันทึกขออนุมัติลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม คลิกที่นี่ [pdf]
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำสัญญาลาไปศึกษา คลิกที่นี่ [pdf]
เอกสารการทำสัญญา แบบ ศน.1,ศน.2 และ ศน.3 [pdf] เปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกัน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
(ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาไปศึกษาต้องจัดทำเอกสาร 2 ชุด ส่งงานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อุบลราชธานี)
 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข [pdf]
เอกสารประกอบ การทำสัญญาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิกที่นี่ [pdf]
สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข [pdf]
- ตัวอย่าง !! การเขียน สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [.pdf]
  สัญญาตามรอยสมเด็จย่าสนับสนุนทุนโดยกองทุนเสมาพัฒนชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ[pdf]
  สัญญาเสมาพัฒนาชีวิต_ราชประชานุเคราะห์_สนับสนุนทุนโดยกองทุนพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ [pdf]
  สัญญาพระเมตตาสมเด็จย่าสนับสนุนทุนโดยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ[pdf]
  สัญญาพระเมตตาสมเด็จย่า_โดยการสนับสนุนทุนจาก...................[pdf]
  สัญญาพระเมตตาสมเด็จย่า_สาขา...........โดยการสนับสนุนทุนจาก..................[pdf]

การอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2535 [pdf]
เอกสารประกอบ การทำสัญญาการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล [pdf]
สัญญาการอบรมวิสัญญีพยาบาล [pdf]
- ตัวอย่าง !! การเขียน สัญญาการอบรมวิสัญญีพยาบาล [.pdf]

 

การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 คลิกที่นี่ [pdf]
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1077/2549 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ [pdf] [ยกเลิกโดยคำสั่ง 533/2555]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 [pdf]
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 533/2555 เรื่องมอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ และการอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [pdf]
ตารางตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการไป ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ [pdf]
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ [pdf]
- สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ [.pdf]
 แบบรายงานกลับเข้าปฏิบัติราชการ  [pdf]

 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301