ประเมินเลื่อนควบแพทย์/ทันตแพทย์

หลักเกณฑ์พิจารณาเลื่อนระดับควบต้น ควบปลาย
 แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับสูงขึ้นในระดับควบ

[email protected]