กลุ่มบริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานธุรการ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรา
E-mail
โทรศัพท์
๑. นางศรีสมบูรณ์ โคตรไพแสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   089-7210602
๒. นางอัฐมาศ วงษ์นิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   086-7187064
๓. นางพิชฐิตา บุรัสการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   080-3730681
๔. นางจันทร์ฉาย พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
๕. นายนิติกร ชนะกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   
๖. นางพัชรีรัตน์ ดวงชมพู ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป    
๗. นางพันธ์ทิพา ม่วงคู ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์    
๘. นายสีพา เชื่องดี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้    
๙. นายสุนทร ศรีแสงเมือง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้    
๑๐. นายประณต ถนอมพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้    
๑๑. นายณรงค์ อัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป   089-9489198
๑๒. นายดนัย ดาวเรือง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   083-7492775
๑๓. นายสนิท แนวจำปา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   086-0547424
๑๔. นายสงกรานต์ เมืองซอง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)   089-8453573
๑๕. นายทนงศักดิ์ มูลราช ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   089-7182435
๑๖. นายธัชพล มั่งกูล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)   087-4134099
๑๗. นายสิทธิชัย วงศ์ศรีรักษา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)   089-2820805
๑๘. นายสุรศักดิ์ ศรีโท ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)    
๑๙. นายแปรง บุญใส ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)   085-8605319
๒๐. นางสมคิด ผ่องใส ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
   
๒๑. นางอำนวย เทพภักดี ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)    
๒๒. นายเจริญยุทธ บัวสาร ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (จ้างเหมาบริการ)    
๒๓. นายสมภาร พัสสาราช ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (จ้างเหมาบริการ)
   
๒๔. นายวีระพล อัมพันธ์ ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)
   
       

 

 ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การนำร่อง รับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1
 
 การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง
     - งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประสานกับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สสจ.อบ.ได้จัดทำรูปแบบหนังสือราชการที่
ถูกต้อง เพื่อให้งานต่างๆ ใน สสจ.อบ.ได้ใช้เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐานการเขียนหนังสือราชการ ขอให้เพื่อน ๆ download ไป
ใช้ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ก่อนอื่นขอให้ศึกษาคำแนะนำก่อนนะครับ แล้วทำตามนั้นรับรองใช้งานได้อย่างแน่นอน
     - คำแนะนำการใช้ต้นแบบหนังสือ
     - รูปแบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง
 

 

[email protected]