ยินดีต้อนรับสู่งานการเงินและบัญชี สสจ.อุบลราชธานี

นางลักษะณะวดี สุพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

081-8728400

[email protected]

นางสมจิตร บรรพชาต
นางสวนีย์ โอษฐิเวช
นางธนวรรณ สำราญสุข
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวปริญญา ชื่นมณี
นางสาวทิพย์วารี ประเสริฐศรี
นางณัฐยา จำปาแพง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
094-5899352
 
นางสาวศิรินันท์ วุฒิเสลา
นางสาวจิรัชญา ศรีคราม
นางสาวนลินรัตน์ พงศ์สิริธนาทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
085-3841019
 

 

นางสาวกฤตยา จิตแสวง
นางสาวกนกพร ดอกอินทร์
นายปิยะวัฒน์ บัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
จพ.การเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวนิตยา เหลาทอง
นางสาวภัทรากรณ์ ดอกอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
   
 

 

รายงานงบทดรอง

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์