ยินดีต้อนรับสู่งานการเงินและบัญชี สสจ.อุบลราชธานี

นางลักษะณะวดี สุพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

081-8728400

[email protected]

นางสมจิตร บรรพชาต
นางสวนีย์ โอษฐิเวช
นางธนวรรณ สำราญสุข
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางณัฐยา จำปาแพง
นางสาวทิพย์วารี ประเสริฐศรี
นางสาวปริญญา ชื่นมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
094-5899352
 
 
นางสาวนลินรัตน์ พงศ์สิริธนาทร
นางสาวจิรัชญา ศรีคราม
นางสาวศิรินันท์ วุฒิเสลา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
085-3841019
 

 

นางสาวกฤตยา จิตแสวง
นางสาวกนกพร ดอกอินทร์
นายปิยะวัฒน์ บัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
จพ.การเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวนิตยา เหลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

 

รายงานงบทดรอง

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์