"หากมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใด ก็จงใช้ความเพียรพยายาม ความอดทน ตั้งใจทำให้ดีที่สุด"

นายอดิศักดิ์ ชามาตย์
นางสาวโสภิฏ์สุดา แสงเกาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน

 

หนังสือที่ อบ 0033.001/ว 9501 ลงวันที่ 5 ต.ค.2565

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

 

ณ วันที่ 5 ก.พ.2566

 

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือ อบ 0032.001/ว 7974

เรื่อง ติดตามการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

: วันที่ 2 พ.ย. 2559

เรื่อง การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

: วันที่ 23 ก.ย. 2559

การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุุข หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุุข รพช. สสอ.ทุกอำเภอ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารรณสุข

: วันที่ 19 ส.ค. 2559

เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

: วันที่ 15 ส.ค. 2559

แนวทางการจัดทำข้อมูลสมัครกองทุนเลี้ยงชีพ และรายชื่อ พกส.สสจ.อุบลราชธานี

: วันที่ 20 ส.ค. 2558

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข.

เอกสารการประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค.2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค.2557

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 4 มิ .ย. 57

 

กฏหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
  2. Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

 

ค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข

   ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ พ.ศ.2566

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ ฯ พ.ศ.2566

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ฯ พ.ศ.2566

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ฯ พ.ศ.2566

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯ พ.ศ.2566

...ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ ฯ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

...การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ฯ พ.ศ.2566

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 28 ก.พ. 2566

.WebMaster

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , [email protected]