"ยินดีต้อนรับสู่งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุบลราชธานี"

 

 

นายอดิศักดิ์ ชามาตย์
นางสาวโสภิฏ์สุดา แสงเกาะ
ผอ.รพ.สต.(จพ.สธ.)ชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
082-1591889
084-3349939

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

   แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปี 2561 {.XLS}

 

 

   หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว 10077

เรื่อง รายงานการติดตามผลสัสฤทธิ์ของการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค

ค้างชำระของส่วนราชการ

   แบบรายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้

ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ {.XLS}

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

    ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ (ว7488.17ต.ค.59)

    ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการ

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

   แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ว.2159ลว.21มี.ค.59)

   แนวทางการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับ รพ. , และ สสอ.

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สป. (2015ลว.25ม.ค.59)

   การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำ ปงม.2559 คณะที่3 หัวข้อที่4 การตรวจสอบภายใน

   แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ว.88 ลว.6 ม.ค.59)

   แนวทางการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ว.767ลว.29ม.ค.59)

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสจ.อุบลราชธานี ปี งปม.2559 (181/2558 ลว.28 ธ.ค.2558)

   รายชื่อกรรมการตรวจสอบภายในทีม 1-4 ปี 2559

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สสจ.อุบลราชธานี ปี งปม.2559 (ว 2349/24มี.ค.59)        

   แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

   แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว.2139 ลว.30มี.ค.58)

   แนวทางการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รพช., สสอ.

   หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว 1268 ลว.24 ก.พ.58 แจ้ง 9 กระบวนงาน

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในปี 2558 ,คส.ที่32/2558,คส.ที่53/2558 และ คส.57/2558

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สสจ.อุบลราชธานี ปี งปม.2558 (191/2557 ลว.30 ธ.ค.2557)

   รายชื่อกรรมการตรวจสอบภายในทีม 1-4 ปี 2558

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

  การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานควบคุมภายใน (ว 8921/24ธ.ค.57)

  ไฟล์เอกสารการบรรยายเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรร

       การจัดหาพัสดุ ยาและวมย.และข้อปัญหาที่ตรวจพบจากการควบคุมภายในไม่เพียงพอ

       และการบริหารความเสี่ยง     วันที่ 16 ก.ย.57   วันที่ 17-18 ก.ย.57

     กำหนดการตรวจประเมินการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัด      

      แบบฟอร์มการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน

    หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว2163 ลว.4 เม.ย.57

    หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว2378 ลว.17 เม.ย.57

    หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว2403 ลว.17 เม.ย.57

    หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว2762 ลว.30 เม.ย.57    

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบมภายใน สสจ.อุบลราชธานี (4/2557 ลว.17 ม.ค.2557)

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม (66/2557 ลว.28เม.ย.57)

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สสจ.อุบลราชธานี (188/2556 ลว.26 ธ.ค.2556)

    แผนการดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุบลราชธานี

    รายชื่อกรรมการตรวจสอบภายในทีม 1-4 ปี 2557

    เอกสารหลักฐานที่ รพ./สสอ./รพ.สต.ต้องเตรียมมาในวันตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ 9 เม.ย.57

    ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

    ขอบเขตงานควบคุมพัสดุ

 

เครื่องมือ (checklist) ตรวจสอบภายใน

  ตามหนังสือ สสจ.อบ. ที่ 0032.001/ว 1712 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

   แบบสอบทานการควบคุมภายใน-ปี 2560

   แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ-ปี 2560

   แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน (18 ด้าน)-ปี 2560

   แนวทางการควบคุมภายในและสรุปตัวชี้วัดงานควบคุมภายใน สสจ.อุบลราชธานี-ปี 2560

 

. : วันที่ 1 มีนาคม 2560

 

.. A1001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

   A2001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านพัสดุ

   A2001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีตกลงราคา

   A2003 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีสอบราคา

   A2004 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีประกวดราคา

   A2005 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

   A2006 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีพิเศษ

   A2007 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีกรณีพิเศษ

   A2008 แบบสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารยาและเวชภัณฑ์

   A3001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการเงิน

   A3002 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

   A4001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านระบบ GFMIS

   A5001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

   A6001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

   A7001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านเงินยืม

   A8001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านเจ้าหนี้

   กระดาษทำการ

   กระดาษทำการการจัดเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

   กระดาษทำการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

   กระดาษทำการการตรวจสอบงบทดลองGFMISและเกณฑ์คงค้าง

   กระดาษทำการควบคุมเก็บรักษา

   กระดาษทำการงบทดลอง(รพช.,รพ.สต.)

   กระดาษทำการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

   กระดาษทำการเจ้าหนี้การค้า

   กระดาษทำการลูกหนี้เงินยืม

   รายงานผลการตรวจสอบภายใน

   ภาคผนวก

   กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน

   กระบวนการตรวจสอบภายใน  

 

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan)

   พัสดุ

   ค่ารักษา

   เกณฑ์คงค้าง

   GFMIS

   การเงิน

   ติดตามการใช้จ่ายเงิน

 

แนวทางการตรวจสอบด้านต่างๆ

 แนวทางการตรวจสอบด้านพัสดุ

 แนวทางการตรวจสอบด้านการจัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล

 แนวทางการตรวจสอบด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

 แนวทางการตรวจสอบด้านระบบ GFMIS

 แนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน

 แนวทางการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ

 แนวทางการตรวจสอบด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ

 แนวทางการตรวจสอบด้านลูกหนี้เงินยืม

 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า

 

ตัวอย่างการเขียนรายงานควบคุมภายใน

  ตัวอย่างแบบ ปย.1 pdf  word

  ตัวอย่างแบบ ปย.2 การควบคุมเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ วัสดุ pdf  word

  ตัวอย่างแบบ ปย.2 การจัดเก็บรายได้สิทธิ UC pdf  word

  ตัวอย่างแบบ ปย.2 การจัดเก็บรายได้สิทธิจ่ายตรง pdf  word

  ตัวอย่างแบบ ปย.2 การจัดทำแผนการจัดซื้อยา(เงินบำรุง) pdf  word

  ตัวอย่างแบบ ปย.2 การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี pdf  word

  ตัวอย่างแบบ ปย.2 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง pdf  word

  ตัวอย่างการเขียนกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับตรวจสอบ รพ. สำหรับตรวจสอบ สสอ.

  ตัวอย่างรายงานแบบติดตาม ปย.2 pdf

  ตัวอย่างรายงานแบบติดตาม ปอ.3 pdf

 

 

การบริหารงบประมาณ,คู่มืองานการเงิน,งานพัสดุ,ระเบียบอื่น ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน

   แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

   คู่มือการเบิกจ่ายเงิน

   ระเบียบเงินบำรุง (2536)

   ระเบียบเงินบำรุง (2544)

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.2

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.4

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.5

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.6

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ปี 2544

   หลักเกณฑ์ฯเงินบำรุงข้อ 9(4)

................................................................................................

ระเบียบอื่น ๆ

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548

......

WebMasterxxxxxxxxx

นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ E-mail : [email protected]