"ยินดีต้อนรับสู่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุบลราชธานี"

 

 

นายอดิศักดิ์ ชามาตย์
นางสาวโสภิฏ์สุดา แสงเกาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
082-1591889
084-3349939

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

   แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปี 2561 {.XLS}

 

 

   หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว 10077

เรื่อง รายงานการติดตามผลสัสฤทธิ์ของการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค

ค้างชำระของส่วนราชการ

   แบบรายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้

ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ {.XLS}

 

 

 

   

 

 

เครื่องมือ (checklist) ตรวจสอบภายใน

  ตามหนังสือ สสจ.อบ. ที่ 0032.001/ว 1712 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

   แบบสอบทานการควบคุมภายใน-ปี 2560

   แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ-ปี 2560

   แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน (18 ด้าน)-ปี 2560

   แนวทางการควบคุมภายในและสรุปตัวชี้วัดงานควบคุมภายใน สสจ.อุบลราชธานี-ปี 2560

 

. : วันที่ 1 มีนาคม 2560

 

.. A1001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

   A2001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านพัสดุ

   A2001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีตกลงราคา

   A2003 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีสอบราคา

   A2004 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีประกวดราคา

   A2005 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

   A2006 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีพิเศษ

   A2007 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธีกรณีพิเศษ

   A2008 แบบสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารยาและเวชภัณฑ์

   A3001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการเงิน

   A3002 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

   A4001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านระบบ GFMIS

   A5001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

   A6001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

   A7001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านเงินยืม

   A8001 แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน-ด้านเจ้าหนี้

   กระดาษทำการ

   กระดาษทำการการจัดเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

   กระดาษทำการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

   กระดาษทำการการตรวจสอบงบทดลองGFMISและเกณฑ์คงค้าง

   กระดาษทำการควบคุมเก็บรักษา

   กระดาษทำการงบทดลอง(รพช.,รพ.สต.)

   กระดาษทำการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

   กระดาษทำการเจ้าหนี้การค้า

   กระดาษทำการลูกหนี้เงินยืม

   รายงานผลการตรวจสอบภายใน

   ภาคผนวก

   กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน

   กระบวนการตรวจสอบภายใน  

 

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan)

   พัสดุ

   ค่ารักษา

   เกณฑ์คงค้าง

   GFMIS

   การเงิน

   ติดตามการใช้จ่ายเงิน

 

แนวทางการตรวจสอบด้านต่างๆ

 แนวทางการตรวจสอบด้านพัสดุ

 แนวทางการตรวจสอบด้านการจัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล

 แนวทางการตรวจสอบด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

 แนวทางการตรวจสอบด้านระบบ GFMIS

 แนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน

 แนวทางการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ

 แนวทางการตรวจสอบด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ

 แนวทางการตรวจสอบด้านลูกหนี้เงินยืม

 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า

 

ตัวอย่าง Flowchart การควบคุมภายใน

  ตัวอย่างการจัดวางระบบควบคุมภายใน pdf  

 การควบคุมงานก่อสร้าง pdf

 

 

 

การบริหารงบประมาณ,คู่มืองานการเงิน,งานพัสดุ,ระเบียบอื่น ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน

  

  

  

  

 

 

 

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.2

  

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.5

  

  

  

 

 

................................................................................................

ระเบียบอื่น ๆ

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548

......

WebMasterxxxxxxxxx

นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ E-mail : [email protected]