โครงสร้างหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.พ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๒๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 
โรงพยาบาลชุมชน
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตำบล
การบริหารอัตรากำลังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบ่งตามภาระงาน 3 ขนาด คือขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รายละเอียดตาม หนังสือที่ สธ 0201.032/ว 29 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 
โรงพยาบาลศูนย์(กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ)
 
โรงพยาบาลศูนย์(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ)
 
โรงพยาบาลศูนย์(กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ)
 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป(กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์)
 

Adisak.ubon@hotmail.com