ผู้ที่ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนังสือที่ สธ 0201.037/ว 202 ลว.20 ส.ค.47
ตารางเทียบขั้น เงินเดือนแต่ละอันดับ ณ 1 ต.ค.2548
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการพลเรือน 
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับ ณ 1 ต.ค.2550
ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ คลิก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
     ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค.2552 คลิก
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
(แจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานทุกกลุ่มงานใน สสจ.อุบลราชธานี)
(แจ้งเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง)
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แจ้ง ผอ.รพช./สสอ.
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แจ้งเวียนภายใน สสจ.
- ให้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมย.53 - 30 กย.53)
- รายชื่อและเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 กย.53
- สสอ. คลิก
- รพช. คลิก
- กลุ่มงาน/งาน สสจ.อุบลฯ คลิก

- ให้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1ตุลาคม 2554 (รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 -30 กันยายน 2554)

แบบฟอร์มตารางการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค.2554
แบบฟอร์ม(ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค..2554)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องทั่วไป

เรื่องด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adisak.ubon@Hotmail.com