คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
      ดาวน์โหลดแบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  - ประกาศคัดเลือก นวก.สาธารณสุข(รุ่นพิเศษ)
  - แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง 26 ราย
  - ใบสมัครนักเรียนทุน
  - คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 53 ราย
  - รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์2
  - แบบสอบถามเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน (สสอ.)
  - แบบสอบถามเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน (รพช.)
  - ใบสมัคร นวก.
  - แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างนักเรียนทุน ที่ปฏิบัติงานจริงใน สอ.
 
- สำรวจข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 10 พ.ย.49
  - การย้ายหมุนเวียนหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข6) 29 พ.ย.49
  - การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2550 22 ธ.ค.49
  - รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 6) 22 ธ.ค.49
  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 7 26 ม.ค.50
   - ขอข้อมูลบริการทางรังสีวิทยา 23 มี.ค.50
   - การย้ายปรับเปลี่ยนสายงาน 3 เม.ย.50
   - ขอข้อมูลการแสดงความจำนงขอย้ายไปปฏิบัติราชการยังส่วนราชการแห่งใหม่ 25 พ.ค.50
   - รับสมัครเภสัชกร 28 พ.ค.50
   - ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกร 3-5
   - การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยเป็นระดับ 7 10 ส.ค.50
   - รับสมัครตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 7) 3 ตำแหน่ง 8 พ.ย.50
   - การย้ายหมุนเวียนหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 6) 31 ตำแหน่ง 8 พ.ย.50
   - รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 6) 32 ตำแหน่ง 3 ธ.ค.50
  - ขอความร่วมมือการดำเนินโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" 3 ธ.ค.50
   - การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 ธ.ค.50
   - การพิจารณาคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 6) 21 ธ.ค.50
   - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
     เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่เวชสถิติในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 14 ม.ค.51
   - สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 14 รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ 23 ม.ค.51
   - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 27 มี.ค.51
   - รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(จบห.สาธารณสุข 7)และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 7) 1 พ.ค.51
   - รายชื่อผู้สมัครไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 7) 12 พ.ค.51
   - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือที่ สธ 0201.032/6882 ลว.29 เม.ย.51
   - ให้ลูกจ้างชั่วคราว นร.ทุนไปรับการคัดเลือก 31 ก.ค.51
   - ประกาศจังหวัดอุบลฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุข จพ.เภสัชกรรม จพ.สาธารณสุขชุมชน และ
     ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 8 ส.ค.51 
   - รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จบห.สาธารณสุข 6) 22 ส.ค.51
   - โปรดแจ้งให้นักเรียนทุนลูกจ้างชั่วคราว(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปี 2548) ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 ก.ย.51
   - รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7) 30 ก.ย.51
   - รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6,7) 20 พ.ย.51
   - การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2552 12 ม.ค.52
   - ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2549-2551 29 ม.ค.52
   - ให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 20 ก.พ.52
   - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 23 ก.พ.52
   - ขอความร่วมมือให้สำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน 26 ก.พ.52
   - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสำหรับนักเรียนทุนลูกจ้างชั่วคราว 18 มิ.ย.52
   - จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอที่ว่าง 2 ต.ค. 52
   - การปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 20 พ.ย. 52
   - รพ.นาตาลรับย้ายข้าราชการตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง 21 ธ.ค.52
   - ให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปรายงานตัว

 

 

bunmasen@sanook.com