การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนข้าราชการ(ตำแหน่งระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 10/48  แบบใหม่
ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน [pdf]
คำอธิบายการเขียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน [pdf]
ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบบ่อย ในการประเมินผลงานสาขาพยาบาลศาสตร์ [pdf]
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน สาขาพยาบาลศาสตร์ [pdf]
หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินบุคคล สายงานทันตแพทย์และสายงานเภสัชกรรม [pdf]
ตัวอย่างแบบประเมินทันตแพทย ์ 7
เอกสารที่ผู้ขอประเมินทันตแพทย์ 7-8 (สาขาทันตกรรม) จะต้องจัดทำเสนอกรรมการ
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
              ความก้าวหน้าของตำแหน่งต่างๆ pdf
              หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด pdf
              กรอบโครงสร้างตำแหน่งหน่วยงานสังกัด สสจ.,สสอ.,สอ.,รพช.xls
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว 557 ลว.24 มกราคม 2550 (สิ้นสุดเวลาดำเนินการแล้ว)    เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ(รอบแรก ปี 50)    นายแพทย์   ทันตแพทย  เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย   บุคลากร  พยาบาลวิชาชีพ  นวก.สาธารณสุข
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 5308  ลว.17 กรกฎาคม 2550 (แจ้งรอบที่สอง)    เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ(รอบสอง ปี 50)    นายแพทย์   ทันตแพทย  เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย   บุคลากร  พยาบาลวิชาชีพ  นวก.สาธารณสุข
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 1332  ลว.22 กุมภาพันธ์ 2551 (แจ้งรอบที่สาม)    เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0027.001/ว 422 ลว.22 ก.พ.51(แจ้งกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน) (แจ้งรอบที่สาม) 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ(รอบสาม ปี 51) สายงานนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ บุคลากร พยาบาลวิชาชีพ นวก.สาธารณสุข
หมายเหตุ พยาบาลวิชาชีพที่เคยดำรงตำแหน่ง จพง.สาธารณสุข แต่จะขอนับเกื้อกูล จะต้องแนบวุฒิทางการพยาบาลระดับต้น หรือวุฒิการอบรมการพยาบาล 10 หน่วยกิตด้วย                      สำหรับพยาบาลเทคนิคที่เปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพจะขอประเมินเป็นระดับ 6 จะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลวิชาชีพให้ครบ 2 ปี  จึงจะมีสิทธิ
ิ                     ส่งเอกสาร งาน จ.อาจจะตรวจสอบตกหล่นขอให้ทุกท่านที่มีชื่อกรุณาช่วยตรวจสอบก่อนลงมือจัดทำเอกสารเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการจัดทำ
ุ              นักวิชาการสาธารณสุข การตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจากงาน จ.ไม่ทราบว่า นวก.สาธารณสุข แต่ละท่านมีวุฒิ ป.ตรีสาธารณสุขเมื่อใด                      ดังนั้น ก่อนที่ท่่านจะดำเนินการจัดทำเอกสารฯ ขอให้แจ้งวันสำเร็จการศึกษาที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกต้องอีกครั้ง
การนับเวลาเกื้อกูล ผู้ที่จะต้องดำเนินการขอนับเวลาเกื้อกูลให้ศึกษารายละเอียดหนังสือฉบับนี้ก่อน
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อประเมินผลงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 4330 ลว.13 มิถุนายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 4381 ลว.14 มิถุนายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 1254 ลว.14 มิถุนายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2550   จำนวน  48  ราย (ระดับ 6) เมื่อตรวจสอบพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่   8  มิถุนายน  2550 จำนวน  34 ราย (ระดับ 7-8) เมื่อตรวจสอบพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว1913 ลว.11 ก.ย.2550(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 6 กันยายน 2550 (ตำแหน่งว่าง) จำนวน 11 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว 2131 ลว.8 ต.ค.2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 1 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 7345 ลว.8 ตุลาคม 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 15 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 8315 ลว.19 พฤศจิกายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว 2495 ลว.19 พฤศจิกายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 15 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 8554 ลว. 29 พฤศจิกายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว 2587 ลว. 29 พฤศจิกายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 15 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 8555  ลว. 29 พฤศจิกายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 2588 ลว. 29 พฤศจิกายน 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 32 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 8579  ลว. 3 ธันวาคม 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 2597 ลว. 3 ธันวาคม 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 (ตำแหน่งว่าง) จำนวน 2 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 9148  ลว. 26 ธันวาคม 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว 2765 ลว. 26 ธันวาคม 2550 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 24 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 35 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 (ตำแหน่งว่าง) จำนวน 8 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 926  ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 334 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 32 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 1469 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 470 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 35 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 40 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 2202  ลว. 25 มีนาคม 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 640 ลว. 25 มีนาคม 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 30 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.01/ว 2738  ลว. 17 เมษายน 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001/ว 798 ลว. 17 เมษายน 2551 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 29 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 38 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 29 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป ภายในวันที่ 30 เม.ย.51
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 30 ราย เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป ภายในวันที่ 30 เม.ย.51
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 5 ราย   เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป ภายในวันที่ 30 เม.ย.51
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 8 ราย  เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป ภายในวันที่ 30 เม.ย.51
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 18 ราย   เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป ภายในวันที่ 13 มิ.ย.51
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 (ตำแหน่งว่าง) จำนวน 2 ราย  เมื่อตรวจพบรายชื่อแล้วให้ศึกษาขั้นตอนในการจัดทำข้อ 2 ต่อไป ภายในวันที่ 13 มิ.ย.51
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 2 ราย  
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 3 ราย  
  โปรดทราบ      ผู้ที่จะยื่นทักท้วงการขอประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ต้องยื่นทักท้วงภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรายนั้นๆ
                           ผู้ขอรับการคัดเลือกที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ส่งผลงานประเมินภายในเวลา 12 เดือน

                                         
โปรดทราบอีกครั้ง เนื่องจากได้มีการประกาศใช้ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แล้ว ผู้จะส่งผลงานขอให้ส่งภายใน 30 เม.ย.51
คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่

   >> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข1).pdf
      >> แบบรายงานการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(เอกสารหมายเลข2).pdf
      >> สรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินของแต่ละสายงาน(เอกสารหมายเลข3).pdf
      >> สรุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอประเมิน(เอกสารหมายเลข4).pdf                                                                                                                                 
      >> แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข5).pdf
      >> รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข6).pdf

            ขั้นตอนในการจัดทำ
            1. การคัดเลือกบุคคล
                      
1.1 ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมายเลข 1 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แล้วจัดทำหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
                เพื่อให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อบ.นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
                      1.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินรายใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่จะประเมินหรือดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จำเป็นต้องกรอก
                รายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาที่แนบอยู่ภายในเอกสารหมายเลข 1 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
                นับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(ตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเป็นหลักการไว้แล้วตามหนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 136 ลว.31 ก.ค.2549)
                เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติให้นับเวลาเกื้อกูลแล้ว ก็จะบันทึกในรายงานตามเอกสารหมายเลข 2 สำหรับเป็นหลักฐานประกอบการแต่งตั่งต่อไป
                      1.3 หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จะเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 52 อนุมัติตัวบุคคล จากนั้นจะต้องติด
                ประกาศให้ผู้อื่นมีโอกาสทักท้วงเป็นเวลา 30 วัน
            2. การประเมินผลงานวิชาการ
                      2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีชื่อได้รับอนุมัติและติดประกาศแล้ว จะส่งผลงานทางวิชาการเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยแต่ละสายงานจะส่งเอกสารเป็น
                ไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 3 (ซึ่งแยกเป็นข้อกำหนดเฉพาะแต่ละสายงาน)
                      2.2 สรุุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการตามเอกสารหมายเลข 4 เพื่อเป็นเอกสารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ประเมินผลงาน(ซึ่งประกอบด้วย เล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน , เล่มที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(Full paper) , เล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
                 ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเล่มที่ 4 เอกสารเผยแพร่ ต้องส่งทุกเ่ล่มรวมทั้งหมด 6 ชุด)
                      2.3 งานการเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบและส่งเอกสารตามข้อ 2.2 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามบทบาทหรือระดับที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นจังหวัด เขต หรือ
                 ส่วนกลางแล้วแต่กรณี(ให้การเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 จำนวน 1 ชุด ที่ใช้ในการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพือประกอบการพิจารณาด้วย)
                      2.4 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินและมีมติเห็นชอบให้ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินแล้ว จะบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ตามเอกสารหมายเลข 5 และออกมติคณะกรรมการตามเอกสารหมายเลข 6
            3. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

                      3.1 หลังจากผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลงานจะแจ้งผลตามเอกสารหมายเลข 6 ตามข้อ 2.4 ไปยังหน่วยงาน
                ต้นสังกัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อที่งานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามอำนาจของผู้มีอำนาจ
                      3.2 เมื่อจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 8 ชุด ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบพร้อมเอกสาร คือ
                                          3.2.1 รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(ตามข้อ 2.4) จำนวน 1 ชุด
                                          3.2.2 แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตาม ข้อ 1.2 (เฉพาะรายที่ต้องมีการนับระยะเวลาเกื้อกูล) จำนวน 1 ชุด

               
หมายเหตุ ผู้ประเมินต้องส่งผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขอรับการคัดเลือกบุคคล หากเปลี่ยนเรื่องใหม่ จะต้องเสนอขอคัดเลือกบุคคลใหม่
                

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ขอให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการแก้ไขแล้วส่งกรรมการด่วน)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารขอรับการคัดเลือกแล้ว แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการส่งเอกสาร
คลิก..รายชื่อผู้ส่งเอกสารแบบประเมินแล้ว และ นพ.สสจ.ลงนามแล้ว ให้ติดต่อรับคืนเพื่อนำกลับไปจัดทำสำเนาตามจำนวนที่กำหนด
คลิก..ผลการดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการฯ
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือ4 ที่คุณสมบัติครบยื่นประเมินตั้งแต่ 1 กันยายน 2549 เป็นต้นไป
ต้องยื่นประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่
(เฉพาะผู้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา)
 ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1-2 เช่น พยาบาลเทคนิค ,จพ.สาธารณสุขชุมชน ,จ.รังสีการแพทย์ ,ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฯลฯ
ใช้แบบประเมินเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000