ประชาสัมพันธ์ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2554

  

- คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ คสป.ที่ 556/2549  
- คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ คสป.ที่ 559/2549  
- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  
- หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน กบข.  
- ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักเทคนิคฯการแพทย์ 26 ม.ค.50  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 15 ก.พ.50  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 มี.ค.50  
- ขอเชิญร่วมสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ รูปแบบ เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 5 ก.ค.50  
- ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 ก.ค.50  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ 16 ส.ค.50  

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจำส่วนราชการ 28 ส.ค.50

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 29 ส.ค.50  
ขอเชิญลูกจ้างประจำส่วนราชการ ประชุมสัมมนา 5 พ.ย.50  
- ผลการประชุมสมาคมลูกจ้าง 4 ม.ค.51  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี) 25 ม.ค.51  

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 ก.พ.51

ประกาศคณะกรรมการดำเินินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 27 มี.ค.51  
เกณฑ์กำหนดชนิดและจำนวนลูกจ้างประจำ หนังสือที่ สธ 0201.034/ว 294 ลว.13 ธ.ค.48 , ที่ สธ 0201.034/ว 79 ลว.4 เม.ย.51  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง(นวก.เงินและบัญชี , นวก.คอมพิวเตอร์) 17 ต.ค.51  
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง(นวก.เงินและบัญชี , นวก.คอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด 30 ธ.ค.51  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 26 ม.ค.51  
- โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2552  
- ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง  
- ขยายเวลารับสมัครนักกายภาพบำบัดและนักเทคนิคการแพทย์ 27 มี.ค.52  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 27 เม.ย.52  
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 30 เม.ย.52  
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา 6 พ.ค.52  
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์,นวก.คอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานงานพัสดุ รวมจำนวน 10 อัตรา 12 พ.ค.52  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี,นวก.คอมพิวเตอร์,จพ.พัสดุและนักเทคนิคการแพทย์ 2 มิ.ย.52  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 16 มิ.ย.52  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนวก.เงินและบัญชี,นวก.คอมพิวเตอร์,จพ.พัสดุและนักเทคนิคการแพทย์ 19 มิ.ย.52  
- จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง 10 ก.ค.52  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง  
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง 24 ก.ย.52  
- ประกาศผลผู้ผ่่านการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง 28 ก.ย.52  
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และ นวก.การเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง 11 ม.ค.53  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และ นวก.การเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี และ นวก.คอมพิวเตอร์ 8 ก.พ.53  

 

 ขอมีบัตรข้าราชการ
แบบฟอร์มบัตรประจำตัว
แบบประเมินเงินเดือนลูกจ้าง
แบบฟอร์มวิทยุ
 
 

[email protected]