: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29-1-2561

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
12/1/2561 จ.สตูล รับย้าย/รับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
27/12/2560 จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.
5/1/2561 จ.สระบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
12/1/2561 จ.อุบล ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
8/12/2560 สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือก รับย้าย/รับโอน แต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการ
11/1/2561 รพ.ราชบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
26/12/2560 รพ.ชัยภูมิ รับย้ายข้าราชการ
20/11/2560 จ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(ย้าย) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
28/11/2560 จ.ศรีสะเกษ การคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
23/11/2560 สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
23/11/2560 รพ.อุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16/11/2560 จ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อข้าราชการไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการฯ
21/11/2560 จ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
22/11/2560 รพ.อ่างทอง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
23/11/2560 รพ.ยะลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
21/11/2560 รพ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
23/11/2560

สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอฯ

24/11/2560 จ.ปทุมธานี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
31/10/2560 รพ.พระพุทธบาท รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
17/11/2560 สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
23/11/2560 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.ฯ
22/11/2560 อบต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลฯ ขอความอุนเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ
14/11/2560 รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรง ต.หน.พยาบาลฯ
16/11/2560 รพ.เฉลิมพระเกียรติฯจ.ระยอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
31/10/2560 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
2/11/2560 รพ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
24/10/2560 รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับย้ายข้าราชการ
31/10/2560 รพ.ลำปาง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
9/11/2560 รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
6/11/2560 สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการฯ
3/11/2560 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พ.ราชการ
17/10/2560 รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการ
12/10/2560 รพ.เสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2/11/2560 สสจ.สุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการ
3/11/2560 รพ.บ้านหมี่ ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
3/11/2560 รพ.50 พรรษาฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
10/10/2560 รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงาน
5/10/2560 รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ
5/10/2560 รพ.เบตง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6/10/2560 รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ
29/9/2560 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ
5/10/2560 จ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.พ.ฯ
29/09/2560 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับฯ
22/09/2560 จ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล
2/10/2560 จ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
25/8/2560 จ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
24/8/2560 จ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
25/8/2560 รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการ
29/8/2560 รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
28/8/2560 สสจ.ราชบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
29/8/2560 รพ.น่าน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
23/8/2560 จ.นครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
25/8/2560 จ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
31/8/2560 รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
31/8/2560 จ.อุดรธานี การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
7/9/2560 จ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าทีรอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ
8/9/2560 จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
18/8/2560 รพ.พุทธโสธร ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
22/8/2560 รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติราชการ
17/8/2560 สสจ.นครนายก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
22/8/2560 จ.หนองคาย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
25/8/2560 วสส.สิรินธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ
16/8/2560 จ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
21/8/2560 จ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ
22/8/2560 จ.ตรัง รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ฯ
21/8/2560 สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
25/8/2560 สสจ.ระยอง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
18/8/2560 สสจ.อุดรธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
25/8/2560 จ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
11/8/2560 รพ.มุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลฯ
8/8/2560 รพ.สมเด็จพระสังฆราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
4/8/2560 รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการ
9/8/2560 รพ.พุทธโสธร ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลฯ
8/8/2560 สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/โอนข้าราชการ
7/8/2560 รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2/8/2560 จ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
17/8/2560 จ.ขอนแก่น รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ฯ
15/8/2560 รพร.เดชอุดม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16/8/2560 รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ พยาบาลวิชาชีพฯ
10/8/2560 รพ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯระดับชำนาญการพิเศษ
10/8/2560 รพ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
10/8/2560 รพ.มหาสารคาม รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯระดับชำนาญการพิเศษ
2/8/2560 จ.อุบลฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีความประสงค์จะรับสมัครเข้ารับราชการ
1/8/2560 จ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
27/7/2560 จ.พัทลุง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนฯนักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ
25/7/2560 สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1/8/2560 รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงาน
21/7/2560 รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
25/7/2560 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการ
26/7/2560 รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
25/7/2560 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
24/7/2560 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
19/7/2560 รพ.อุทัยธานี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
17/7/2560 รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
5/7/2560 จ.ภูเก็ต รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
11/7/2560 รพ.แก้งสนามนาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
4/7/2560 กรมการแพทย์ รับโอนข้าราชการ
20/7/2560 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงฯ
18/7/2560 รพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หน.พยาบาลฯ
27/7/2560 รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
12/7/2560 รพ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน และเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
13/7/2560 รพ.ขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4/7/2560 รพ.สุราษฏร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
6/7/2560 สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ ประชาสัมพันธ์รับย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ
13/7/2560 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
11/7/2560 รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ
20/6/2560 รพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
27/6/2560 รพ.อรัญประเทศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ
20/6/2560 รพ.ระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
26/6/2560 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
22/6/2560 รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
30/6/2560 จ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
30/6/2560 จ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
3/7/2560 รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลฯ
4/7/2560 รพ.เบตง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ
7/7/2560 สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ
22/6/2560 จ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ่นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
29/6/2560 จ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขฯ
12/6/2560 จ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
14 มิ.ย.2560 จ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
16 มิ.ย.60 จ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายการแพทย์
15 มิ.ย.60 จ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
15 มิ.ย.60 จ.ชุมพร การรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
19 มิ.ย.60 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
14 มิ.ย.2560 จ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
14 มิ.ย.60 รพ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
7 มิ.ย.60 สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป
9 มิ.ย.60 จ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
15 มิ.ย.60 รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
14 มิ.ย.60 รพ.พุทธโสธร รับย้ายข้าราชการ
14 มิ.ย.60 รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาเพื่อบรรจุฯ
13 มิ.ย.60 จ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
13 มิ.ย.60 รพ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งประเภทชำนาญการพิเศษ
12 มิ.ย.60 จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตไแหน่ง นักววอชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
9 มิ.ย. 2560 จ.ปทุมธานี รับมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
6 มิ.ย. 2560 จ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
7 มิ.ย. 2560 จ.สิงห์บุรี รับสมัครคดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการ ต.ผอ.รพ.สต.
9 มิ.ย. 2560 จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
12 มิ.ย. 2560 จ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
9 มิ.ย. 2560 จ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
8 มิ.ย. 2560 จ.กาฬิสินธุ์ ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
8 มิ.ย. 2560 จ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1 มิ.ย.2560 จ.อุดรธานี การสรรหาพนังกงานราชการทั่วไป
1 มิ.ย.2560 รพ.อำนาจเจริญ ขอความอนุเคราะห์/ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรฯ
22 พ.ค.2560 รพ.เบตง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
31 พ.ค.2560 รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
7 มิ.ย.2560 จ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
9 มิ.ย.2560 รพ.50 พรรษาฯ การมารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
22 พ.ค.2560 รพ.เบตง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 มิ.ย. 2560 รพ.อำนาจเจริญ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
29 พ.ค.2560 สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ
29 พ.ค.2560 สสจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย
29 พ.ค.2560 จ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ(เลื่อน)แต่งตัังให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.ฯ
31 พ.ค.2560 รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ
31พ.ค.2560 รพ.อุดรธานี ขอขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯต.พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
31พ.ค.2560 จ.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
25 พ.ค.2560 จ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์)ฯ
26 พ.ค.2560 จ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย
19 พ.ค.2560 รพ.อ่างทอง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
18 พ.ค.2560 จ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
19 พ.ค.2560 จ.การญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
25 พ.ค.2560 สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(ย้าย)
23/5/2560 รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำเนินตำแหน่งพยาบาลฯ
23/5/2560 จ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ.
22/5/2560 สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการ
19/2/2560 จ.หนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
16/5/2560 จ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
15/5/2560 จ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
11/5/2560 จ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
18/5/2560 รพ.ดอนมดแดง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
18/5/2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
16/5/2560 รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
4/5/2560 รพ.ตะกั่วป่า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
9 พ.ค.2560 รพ.แก้งสนามนาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
5 พ.ค.2560 รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชกรเพื่อโอน มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
8 พ.ค.2560 สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั่้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.
8 พ.ค.2560 รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่แต่งตั้งเข้ารับราชการ
28 เม.ย.60 รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
26 เม.ย.60 รพ.พุทธโสธร รับย้ายข้าราชการฯ
18 เม.ย.60 สสจ.ชัยภูมิ ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ
4 พ.ค.60 รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อระดับฯ
15 มี.ค.60

ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร (เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ)

26 เม.ย.60 จ.หนองคาย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล จำนวน 7 อัตรา
24 เม.ย.60 รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ต.นักจัดการงานทั่วไป ฯ
21 เม.ย.60 จ.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ต.นายแพทย์ปฏิบัติการ
10 เม.ย.60 จ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
20 เม.ย 60 รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
12 เม.ย 60 จ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งฯ
21 เม.ย.60 รพ.บ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
26 เม.ย.60 วพบ.สรรพสิทธิ ฯ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
19 เม.ย.2560 จ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
7 เม.ย.2560 จังหวัดตรัง ขอยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร
19 เม.ย.2560 จ.หนองคาย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
10 เม.ย.2560 จ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ
19 มี.ค.2560 รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
27 ม.ค.2560 ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
30/3/2560 จ.ปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4/4/2560 รพ.สกลนคร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4/4/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 เม..ย.2560 จ.อำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
24 มี.ค.2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4 เม.ย.2560 รพ.ระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
31มี.ค.2560 จ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
30 มี.ค.2560 รพ.ราชบุรี รับย้าย-รับโอนข้าราชการ
24 มี.ค.2560
27 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
23 มี.ค.2560
24 มี.ค.2560
23 มี.ค 2560
27 มี.ค.2560
20 มี.ค.2560
27 มี.ค.2560
16 มี.ค.2560
4 มี.ค.2560
20มี.ค.60
22 มี.ค.60
28 มี.ค.60
23 มี.ค.60
21 มี.ค.60
14 มี.ค.60
21มี.ค.60
20มี.ค.60
16 มี.ค.2560
15 มี.ค.2560
17มี.ค.2560
15 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
13 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
8 มี.ค.2560
3มี.ค.2560
8 มี.ค.2560
7 มี.ค.2560
7 มี.ค.2560
6 มี.ค.2560
9 มี.ค.2560
2 มี.ค.2560
2 มี.ค.2560
1 มี.ค.2560
3 มี.ค.2560
6 มี.ค.2560
27 ก.พ.2560
3 มี.ค.2560
28 ก.พ.2560
2 มี.ค.2560
6 มี.ค.2560
16 ส.ค.2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

30 ส.ค.2559
2 ก.ย.2559
15 ส.ค.2559
29 ส.ค.2559
3 ส.ค.2559

...... E-mail : [email protected]

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301