: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13-03-2560

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
8 มี.ค.2560 จ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
3มี.ค.2560 รพ.หัวหิน รับย้ายข้าราชการ
8 มี.ค.2560 จ.อทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
7 มี.ค.2560 จ.ชุมพร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ
7 มี.ค.2560 สสจ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
6 มี.ค.2560 สสจ.ฉะเชิงเทรา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
9 มี.ค.2560 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการ
2 มี.ค.2560 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
2 มี.ค.2560 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
1 มี.ค.2560 รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 มี.ค.2560 รพ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
6 มี.ค.2560 จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
27 ก.พ.2560 จังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ/รับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง
3 มี.ค.2560 รพ.ดอนมดแดง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
28 ก.พ.2560 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
2 มี.ค.2560 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 มี.ค.2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
16 ส.ค.2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

30 ส.ค.2559 ศาลากลางจังหวัดยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ
2 ก.ย.2559 จังหวัดอุบลราชธานี การรับสัมครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
15 ส.ค.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย เลื่อนระดับ) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
29 ส.ค.2559 โรงพยาบาลแพร่ รับย้าย/โอนข้าราชการ
3 ส.ค.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี2559

...... E-mail : Adisak.ubon2514@gmail.com

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301