แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงานตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หนังสือสั่งการ สสจ.อบ.ที่ อบ 0032.001/ว 9603 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ให้ รพช. ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงานตาม ว.10/48 >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือสั่งการ สสจ.อบ.ที่ อบ 0032.001/ว.4951 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ให้กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงานตาม ว.10/48 >> ดูรายละเอียด[pdf]
 
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ  ตำแหน่งนายแพทย์ ,  ตำแหน่งทันตแพทย์,  ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,  ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,  ตำแหน่งนักรังสีการแพทย ,ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตำแหน่งแพทย์แผนไทย
 
ประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหวในการส่งประเมินผลงานในแต่ละสายงาน ตาม ว 10/2548 ดังนี้ ตามเอกสารแนบ ทุกสัปดาห์(หมายเหตุ ถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดแจ้งงานการเจ้าหน้าที่)
 
รูปแบบผลงานที่จะนำมาประเมิน จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
สำหรับ ผู้ขอประเมินผลงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ก่อนจะส่งแบบขอคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้ท่านส่ง "ชื่อผลงาน และรูปแบบผลงานโดยย่อ" ที่จะขอประเมิน ให้คณะกรรมการประเมินผลงานทราบก่อน
ที่ e-mail - pichtrayuttana@gmail.com ล่วงหน้า
 
 
หนังสือที่ นร 1006/ว 4 ลว.24 มีนาคม 57 การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและรับเงินประจำตำแหน่ง ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือที่ นร 1008.1/138 ลว.22 พฤษภาคม 57 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือด่วนมาก สธ 0201.039/ว1390 ลว.31 ตุลาคม 56 การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สธ 0201.036/ว140 ลว.21 มี.ค.55 เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาต่าง ๆดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ นร 1006.2/137 ลว.5 ส.ค.54 แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งพยาบาลเทคนิคและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชีพดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0228.07.1.3/1053 ลว.19 พ.ค.54 แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษดูรายละเอียด[pdf]
 หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว81 ลว.2 มี.ค.53 การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว157 ลว.13 ก.ค.52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(ปรับปรุงเพิ่มเติม)>> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธันวาคม 2551 การเทียบการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1006/ว 18 ลว.11 ธันวาคม 2551 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 140 ลว.4 สิงหาคม 2549 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 10 ลว.24 มกราคม 2550 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.032/ว 210 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551 >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 241 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 >> ดูรายละเอียด[pdf]
สรุปการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ >> ดูรายละเอียด[pdf]
    แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงาน
เอกสารข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน [pdf]
คำอธิบายการเขียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน [pdf]  
ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบบ่อย ในการประเมินผลงานสาขาพยาบาลศาสตร์ [pdf]  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน สาขาพยาบาลศาสตร์ [pdf]  
หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินบุคคล สายงานทันตแพทย์และสายงานเภสัชกรรม [pdf]  
ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล สายงานนายแพทย์ 9 วช.  
   
เอกสารที่ผู้ขอประเมินทันตแพทย์ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (สาขาทันตกรรม) จะต้องจัดทำเสนอกรรมการ  
                ความก้าวหน้าของตำแหน่งต่างๆ(เดิม)pdf  
                หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด(เดิม) pdf  
                กรอบโครงสร้างตำแหน่งหน่วยงานสังกัด สสจ.,สสอ.,สอ.,รพช.xls  
                บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย.pdf  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ.2551  
สรุปการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษตามพรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551  

   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล (หนังสือเวียน ก.พ.ว.5/42) >> ดูรายละเอียด[pdf]
การสำรวจคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ว่าง คลิก
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐(นางทิพวัลย์ ลิ่มลิขิตและพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐(นางสาวสุพรรณี คชยาพันธ์)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐(นางสาวประภัสสร ไชยฮะนิจ)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐(นางนฤมล คุปวานิชพงษ์และพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐(นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐(นางทิพย์นภา สาวันดี และพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐(นางบุญเรือง วิลามาศ)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐(นางธัญวลัย ช่วงชิง และพวก 3 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐(นางกชพร สาลีสิงห์)ขอเลื่อนระดับ(ย้ายเปลียนสายงาน)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐(นางสาวนงนุช ศรีกุล และพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐(นางขนิษฐา ต่อต้น และพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกประเมินผลงานผอ.รพ.สต(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐(นางสุชาดามณี บุญจรัส)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐(นางสมาพร สันถวะสกุล)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐(นางสาวสมไสว โอษฐิเวช)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐(นางสาววีราภรณ์ คำศรี และพวก 2 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐(นางกาญจนา วิลามาศและพวก 2 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐(นายยอดรักษ์ ถาเกตุศรี)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกประเมินผลงานสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(นายอุทัย โมขทิพย์)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐(นางสาวปอลิน ชะหงษ์รัมย์และพวก 3 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐(นางยุพา โอกาพันธ์และพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐(นางวิไลวรรณ การินทร์)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์ )ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐(นางสาวกนกวรรณ ผิวผ่อง และพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ (นายผดุงพงศ์ ชมทอง และพวก 2 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐(นางสาวพรพิรุณ พิศรูป และพวก 3 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐(นางสาวอำไพ มาติวงศ์)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐(นางสาวลำพูล ช่างถม และพวก 3 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐(นายปัณณธร นาวันและพวก 3 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐(นางโสภาวรรณ อนันต์เอื้อและพวก 4 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐(นางสาวนิตยา คชยาพันธ์)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกประเมินผลงานนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐(นางลำดวน ศรีขาว)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐(นางสาวแววดาว สารการและพวก 3 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐(นางสาวอรวรรณ พรมบุดดีและพวก 2 ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐(นางสาวพักตร์วิมล แดงอุไรและพวก 2 ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐(นางสาวศุภิชญา หลาทอง )ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(นางสาวอชิรา รังสิยานนท์และพวก 4 ราย )ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(นางสาววิชชุดา สืบสาย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(นายนคร ใบศรี)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(นางนวลฉวี แย้มจับและพวก ๓ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(นางรัตนวดี โลมรัตน์และพวก ๔ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐(นายสุนันต์ ผลดีและพวก ๕ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐(นางยุวดี กำเหนิดสิงห์และพวก ๓ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐(นางสาวธนิดา กุลบุตรและพวก ๓ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐(นางพิชญาภา มีเสนและพวก ๕ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐(นางสาวพัชรธิดา ทองพิมพ์)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ ๑ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (นางดวงเดือน จันทสุรียวิช) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙(นางสาวนิภาพร โสภารัตน์และพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙(นางสาวธิดาทิพย์ สุพรรณผิว และพวก ๒ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙(นางสาวภัทรียา บัลลังค์และพวก ๔ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙(นางสาวจิตระดา ทองสุข) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙(นางชลดา สายธนู และพวก ๓ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙(นางสาวพัชรี บุญชิต) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙(นางสาวเสาวลักษณ์ โพธา และพวก ๒ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ ๒ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ (นายสายันต์ จันทรดีและพวก 2 ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙(นายนิติชัย ทุมนันท์ และพวก ๓ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙(นางสาวปิยธิดา ประทุมเทศ) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙(นางสาววานิตย์ ภาษี และพวก ๒ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่

      >> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข1).doc
      >> แบบรายงานการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(เอกสารหมายเลข2).pdf
      >> สรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินของแต่ละสายงาน(เอกสารหมายเลข3).pdf
      >> สรุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอประเมิน(เอกสารหมายเลข4).pdf                                                                                                                                 
      >> แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข5).pdf
      >> รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข6).pdf

>> แบบฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์.doc

>> แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งตาม ว 14_52 .doc

>> เอกสารแบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ.doc

>>เอกสารที่ผู้ขอประเมินทันตแพทย์ชำนาญการ-ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาทันตกรรม) จะต้องจัดทำเสนอกรรมการ(ปรับปรุง)

            ขั้นตอนในการจัดทำ
            1. การคัดเลือกบุคคล
                      
1.1 ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมายเลข 1 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แล้วจัดทำหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
                เพื่อให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อบ.นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
                      1.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินรายใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่จะประเมินหรือดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จำเป็นต้องกรอก
                รายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาตามแบบฟอร์มขอนับเวลาเกื้อกูล เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
                นับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(ตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเป็นหลักการไว้แล้วตามหนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 136 ลว.31 ก.ค.2549)
                เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติให้นับเวลาเกื้อกูลแล้ว ก็จะบันทึกในรายงานตามเอกสารหมายเลข 2 สำหรับเป็นหลักฐานประกอบการแต่งตั่งต่อไป
                      1.3 หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้วจะเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 52 อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องติด
                ประกาศให้ผู้อื่นมีโอกาสทักท้วงเป็นเวลา 30 วัน
            2. การประเมินผลงานวิชาการ
                      2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีชื่อได้รับอนุมัติและติดประกาศแล้ว จะส่งผลงานทางวิชาการเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยแต่ละสายงานจะส่งเอกสารเป็น
                ไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 3 (ซึ่งแยกเป็นข้อกำหนดเฉพาะแต่ละสายงาน)
                      2.2 สรุุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการตามเอกสารหมายเลข 4 เพื่อเป็นเอกสารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ประเมินผลงาน(ซึ่งประกอบด้วย เล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน, เล่มที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(Full paper) ,
เล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเล่มที่ 4 เอกสารเผยแพร่ ต้องส่งทุกเล่มรวมทั้งหมด 6 ชุด)
                      2.3 งานการเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและส่งเอกสารตามข้อ 2.2 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามบทบาทหรือระดับที่กำหนดซึ่งอาจเป็นจังหวัด เขตหรือ
                 ส่วนกลางแล้วแต่กรณี(ให้การเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 จำนวน 1 ชุด ที่ใช้ในการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพือประกอบการพิจารณาด้วย)
                      2.4 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินและมีมติเห็นชอบให้ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินแล้ว จะบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ตามเอกสารหมายเลข 5 และออกมติคณะกรรมการตามเอกสารหมายเลข 6
            3. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

                      3.1 หลังจากผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลงานจะแจ้งผลตามเอกสารหมายเลข 6 ตามข้อ 2.4 ไปยังหน่วยงาน
                ต้นสังกัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อที่งานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามอำนาจของผู้มีอำนาจ
                      3.2 เมื่อจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 8 ชุด ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบพร้อมเอกสาร คือ
                                          3.2.1 รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(ตามข้อ 2.4) จำนวน 1 ชุด
                                          3.2.2 แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตาม ข้อ 1.2 (เฉพาะรายที่ต้องมีการนับระยะเวลาเกื้อกูล) จำนวน 1 ชุด

               
หมายเหตุ ผู้ประเมินต้องส่งผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขอรับการคัดเลือกบุคคล หากเปลี่ยนเรื่องใหม่ จะต้องเสนอขอคัดเลือกบุคคลใหม่

 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-262692 ต่อ 1232

 

|