แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงานตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 

หนังสือ สสจ.ที่ อบ 0032.10/ว 4584 ลงวันที่19 พ.ค. 65ให้หน่วยงานในสังกัดสสจ.อุบลราชธานีตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อประเมินบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น >> ดูรายละเอียด[pdf]

 
หนังสือ สสจ.อบ.ที่ อบ 0032.10/ว.4585 ลงวันที่ 19 พ.ค. 65 ให้หน่วยงานในสังกัดสสจ.อุบลราชธานีตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งประเมินบุคคล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง >>รายละเอียด[pdf]
 
 
ประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหวในการส่งประเมินผลงานในแต่ละสายงาน ตาม ว 10/2548 ดังนี้ ตามเอกสารแนบ จะอัพเดท 2 สัปดาห์ ครั้ง(หมายเหตุ ถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดแจ้งงานการเจ้าหน้าที่)
 
สำหรับ ผู้ขอประเมินผลงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ก่อนจะส่งแบบขอคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้ท่านส่ง "ชื่อผลงาน และรูปแบบผลงานโดยย่อ" ที่จะขอประเมิน ให้คณะกรรมการประเมินผลงานทราบก่อน
ที่ e-mail - [email protected] ล่วงหน้า
 
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง

หนังสือที่ สธ. 0208.04/ว 827 ลว.7 พฤศจิกายน 60 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุ

เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียด[pdf]

หนังสือที่ นร 1008.1/138 ลว.22 พฤษภาคม 57 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือด่วนมาก สธ 0201.039/ว1390 ลว.31 ตุลาคม 56 การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูรายละเอียด[pdf]
 หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว81 ลว.2 มี.ค.53 การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุ

เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียด[pdf]

 
 
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการประเมิน
 
หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ นร 1006.2/137 ลว.5 ส.ค.54 แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งพยาบาลเทคนิคและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชีพดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0228.07.1.3/1053 ลว.19 พ.ค.54 แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว157 ลว.13 ก.ค.52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(ปรับปรุงเพิ่มเติม)>> ดูรายละเอียด[pdf]

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานวิชาการสาขาพยาบาลรับเงินประจำตำแหน่งและชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด[pdf]

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดผลงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการ - แพทย์แผนไทย รับเงินประจำตำแหน่ง ดูรายละเอียด[pdf]

ซักซ้อมแนวทางเรื่องการเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด[pdf]

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ.2551
   
    แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือน เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่ สธ 0208.10/ว123 ลว.11ม.ค.65) ดูรายละเอียด[pdf]

ประกาศ อ.ก.พ.สป[pdf] แบบฟอร์ม[pdf]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่ สธ 0208.08/ว1377 ลว.24 มี.ค.65) ดูรายละเอียด[pdf]
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ (หนังสือที่ สธ 0208.08/ว1376 ลว.24 มี.ค.65) ดูรายละเอียด[pdf]

ขอบเขตเนื้อหาการทำผลงานวิชาการ (Full paper) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด[pdf]

     
สรุปการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษตามพรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551  

   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล (หนังสือเวียน ก.พ.ว.5/42) >> ดูรายละเอียด[pdf]
   
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (นางอรสา ฐิตะสาร และพวก ๕ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (นางสาวภัทราวรรณ ขุณีกากรณ์ และพวก ๖ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิสถาน และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (นางสาวปุณยนุช ชมชื่น และพวก ๔ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (นางสาวปริม พร้อมสุข และพวก ๔ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (นางสาวเหมดี โกศรียบุตร และพวก ๑๓ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ (นางสาวกนกพร ตั้งวนาสิน และพวก ๙ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (นางสาวอุบลรัตน์ ปามุทา และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (นายวีระพล จันทะเทพ และพวก ๑๑ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (นางสาววิไลวรรณ บุญทวี และพวก ๔ ราย) ขอเลื่อนระดับ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ๗ ตำแหน่งลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔(นางนวศิรินทร์ ปิยะชัยกวี และพวก ๗ ราย)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นายนครินทร์ พจน์อริยะ และพวก ๘ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นางสาวทิพย์เกสร ประทุมอาจ และพวก ๔ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นางสาวเบญจลักษณ์ คณารักษ์และพวก ๙ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์ และพวก ๑๐ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (นางสาวเบญจวรรณ ศรศรี และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ๒ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔(นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ และพวก ๑ ราย)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (นางจารุวรรรณ ศรีสูงเนิน และพวก ๑๒ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (นางสาวธนาภรณ์ กฤตสิน และพวก ๑๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (นายบุญไทย สีหิน และพวก ๘ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (นางสาวสุภาพร บัวลา และพวก ๑๑ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (นางสาวศิริโสภา ทองมี และพวก ๙ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (นางสาวกิติยาภร บุญอ่อน และพวก ๙ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ๑ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔(นางธนภร สนิทอินทร์)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ (นางสาวนงลักษณ์ คอบแก้ว และพวก ๗ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ (นางสาวทิพ บุญยิ่ง และพวก ๖ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (นางสาวกฤษณา ธรรมวงศ์ และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (นางสาวสุพรรณี อ่อนมิ่ง และพวก ๙ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (นางสาวกมลทิพย์ ธรรมวงษ์ศา และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวพรพรรณ โพธิ์พรม และพวก ๔ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวสุจิตรา โพธิยา และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวรุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์ และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวนงนุช สารบูรณ์ และพวก ๗ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (นางสาวจิราวรรณ์ สนมศรี และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ (นางวาริษา ศรีนวล และพวก ๕ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม (กรณีผู้ที่ประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม(ว246)ที่ได้รับการประกาศชี้ตัวแล้ว)่
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ (หลักเกณฑ์เดิม)
แบบประเมินบุคคล
ข้อเสนอแนะแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางาน
ผลงานวิชาการ

  คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ (หนังสือที่ สธ 0208.10/ว123 ลว.11ม.ค.65

และหนังสือที่ สธ 0208.08/ว1377 ลว.24 มี.ค.65 )

      >> ผังขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกฯเพื่อขอประเมินบุคคลระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

>>  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล(เอกสารหมายเลข1).doc
      >> แบบรายงานการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(เอกสารหมายเลข2).pdf
      >> สรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินของแต่ละสายงาน(เอกสารหมายเลข3).pdf
       >>เงื่อนไขผลงานที่จะส่งประเมินที่ใช้ในการประเมิน         
      >> แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมิน
(เอกสารหมายเลข4).pdf           
      >> แบบฟอร์มข้อเสนอแนะแนวคิด(เอกสารหมายเลข5).pdf 

      
>> แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข6).pdf >> 
      >> รายละเอียดการจัดกลุ่มตำแหน่ง    
  
      >> แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการพิเศษ)(เอกสารหมายเลข7).pdf

>> แบบฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์.doc

>> แบบฟอร์มประเมินศักยภาพบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งตาม ว 1376_65 .doc

 

>>เอกสารที่ผู้ขอประเมินทันตแพทย์ชำนาญการ-ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาทันตกรรม) จะต้องจัดทำเสนอกรรมการ(ปรับปรุง)

       

      ผังขั้นตอนในการประเมินผลงานเลื่อนระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ


            1. การคัดเลือกบุคคล
                     
 1.1 ให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมายเลข 1 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แล้วจัดทำหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
                เพื่อให กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.อบ.นำเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
                  1.2 ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุมิของบุคคลไม่มีหรือไม่ครบ โดยนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 4152 ลว.4 ต.ค. 64
บัญชีสายงานที่นับเวลาเกื้อกูล การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล ให้นับตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่จริงตามข้อเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชน์ต่อทางราชการ โดยระยะเวลาที่นับต้องเป็นระยะเวลาที่ผู้ขอประเมินมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
 - กรณีนับระยะเวลาประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร ให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่จริง

- กรณีนับระยะเวลาประเภททั่วไป ให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่จริง โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นำมานับ

- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ให้เสนอคณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา โดยจัดทำเอกสารประกอบการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลตามแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาตามแบบฟอร์มขอนับเวลาเกื้อกูล          

1.3 หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว กลุุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอความเห็นในการประเมินเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เมื่อผ่านการประเมินบุคคล จะประการจังหวัดให้ส่งผลงานได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
               
             
2. การประเมินผลงานวิชาการ
                     
 2.1 ผู้ที่ผ่านการประเมินที่มีชื่อได้รับอนุมัติและติดประกาศแล้ว จะส่งผลงานทางวิชาการเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยแต่ละสายงานจะส่งเอกสารเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 3 (ซึ่งแยกเป็นข้อกำหนดเฉพาะแต่ละสายงาน) และประกาศชี้ตัวมีระยะเวลา 180 วันจากวันที่ประกาศ เมื่อเกินกำหนด ต้องขอประกาศชี้ตัวใหม่
                  2.2ตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นเอกสารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ประเมินผลงาน(ซึ่งประกอบด้วย เล่มที่ 1 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน,
เล่มที่ 2 แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาเพื่อปรับปรุงงาน และเล่มที่ 3 หนังสือรับรองการเผยแพร่ (ส่งกรณี การขอประเมินชำนาญการพิเศษ)
                โดยต้องส่งเอกสาร
จำนวนเอกสารที่ต้องส่ง
                 2.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบและส่งเอกสารตามข้อ 2.2 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามบทบาทหรือระดับที่กำหนด
                ซึ่งอาจเป็นจังหวัด เขตหรือส่วนกลางแล้วแต่กรณี(ให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 จำนวน 1 ชุด
                ที่ใช้ในการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพือประกอบการพิจารณาด้วย)
                      2.4 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินและมีมติเห็นชอบจะบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ตามเอกสารหมายเลข 6
            
3. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                    
หลังจากผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลงานจะแจ้งผลตามเอกสารหมายเลข 6 ตามข้อ 2.4 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามอำนาจของผู้มีอำนาจต่อไป


               
หมายเหตุ ผู้ประเมินต้องส่งผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนวคิดเรื่องเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแบบแสดงรายละเอียดผลงาน หากเปลี่ยนเรื่องใหม่่ จะต้องเสนอขอประเมินบุคคลใหม่

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-242225 ต่อ 122

 

|