แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงานตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หนังสือ สสจ.ที่ อบ 0032.10/ว 3692 ลงวันที่ 29 เม.ย. 63 ให้ รพศ/รพท ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงานตาม ว.10/48 >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สสจ.อบ.ที่ อบ 0032.10/ว.3693 ลงวันที่ 29เม.ย. 63 ให้ ผอ.รพช./สสอ. ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงานตาม ว.10/48 >> ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สสจ.อบ.ที่ อบ 0032.01/2424 ลงวันที่ 29เม.ย.63 ให้กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงานตาม ว.10/48 >> ดูรายละเอียด[pdf]
 

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ  ตำแหน่งนายแพทย์ ,  ตำแหน่งทันตแพทย์,  ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,  ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข,

  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ,ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย, ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,บัญชียืนยันข้อมูล

 
ประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหวในการส่งประเมินผลงานในแต่ละสายงาน ตาม ว 10/2548 ดังนี้ ตามเอกสารแนบ ทุกสัปดาห์(หมายเหตุ ถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดแจ้งงานการเจ้าหน้าที่)
 
รูปแบบผลงานที่จะนำมาประเมิน จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
สำหรับ ผู้ขอประเมินผลงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ก่อนจะส่งแบบขอคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้ท่านส่ง "ชื่อผลงาน และรูปแบบผลงานโดยย่อ" ที่จะขอประเมิน ให้คณะกรรมการประเมินผลงานทราบก่อน
ที่ e-mail - [email protected] ล่วงหน้า
 

หนังสือที่ สธ. 0208.04/ว 827 ลว.7 พฤศจิกายน 60 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุ

เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียด[pdf]

 
หนังสือที่ นร 1006/ว 4 ลว.24 มีนาคม 57 การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและรับเงินประจำตำแหน่ง ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือที่ นร 1008.1/138 ลว.22 พฤษภาคม 57 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือด่วนมาก สธ 0201.039/ว1390 ลว.31 ตุลาคม 56 การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สธ 0201.036/ว140 ลว.21 มี.ค.55 เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาต่าง ๆดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ นร 1006.2/137 ลว.5 ส.ค.54 แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งพยาบาลเทคนิคและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชีพดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0228.07.1.3/1053 ลว.19 พ.ค.54 แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษดูรายละเอียด[pdf]
 หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว81 ลว.2 มี.ค.53 การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดูรายละเอียด[pdf]
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว157 ลว.13 ก.ค.52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(ปรับปรุงเพิ่มเติม)>> ดูรายละเอียด[pdf]
    แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ดูรายละเอียด[pdf]

ขอบเขตเนื้อหาการทำผลงานวิชาการ (Full paper) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด[pdf]

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานวิชาการสาขาพยาบาลรับเงินประจำตำแหน่งและชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด[pdf]

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดผลงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการ - แพทย์แผนไทย รับเงินประจำตำแหน่ง ดูรายละเอียด[pdf]

ซักซ้อมแนวทางเรื่องการเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด[pdf]

คำอธิบายการเขียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน [pdf]  
หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินบุคคล สายงานทันตแพทย์และสายงานเภสัชกรรม [pdf]  
   
เอกสารที่ผู้ขอประเมินทันตแพทย์ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (สาขาทันตกรรม) จะต้องจัดทำเสนอกรรมการ  
                ความก้าวหน้าของตำแหน่งต่างๆ(เดิม)pdf  
                หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด(เดิม) pdf  
                กรอบโครงสร้างตำแหน่งหน่วยงานสังกัด สสจ.,สสอ.,สอ.,รพช.xls  
                บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย.pdf  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ.2551  
สรุปการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษตามพรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551  

   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล (หนังสือเวียน ก.พ.ว.5/42) >> ดูรายละเอียด[pdf]
การสำรวจคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ว่าง คลิก
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวพรพรรณ โพธิ์พรม และพวก ๔ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวสุจิตรา โพธิยา และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวรุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์ และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นางสาวนงนุช สารบูรณ์ และพวก ๗ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (นางสาวจิราวรรณ์ สนมศรี และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ (นางวาริษา ศรีนวล และพวก ๕ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ (นางสาววยุรี นามบุญมี และพวก ๖ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (นางสาววิภารัตน์ อุทัย และพวก ๕ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (นางปราณี ศิรินนท์ และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (นางสาวสิรินทิรา ลาธุลี และพวก ๕ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นางสาวอุไลวรรณ พรมสิงห์ และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นางดรุณี พันธุ์กว้าง และพวก ๗ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นางสาวนาฎยากรณ์ พิลัย และพวก ๕ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นางสาวรัชนี วงศ์คำจันทร์ และพวก ๔ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (นางสาววัชรินทร์ มณีจันทร์ และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (นางสาวบุษบา ครองยุทธ และพวก ๑๖ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (นางสาววันเพ็ญ ทองบุ และพวก ๖ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (นางสาวสร้อยรภีย์ ทองทับ และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (นางสาวพรรณทิวา อุ่นคำ และพวก ๙ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (นางสาวพิมพ์พิไล ไชยเทพ และพวก ๘ ราย) ขอเลื่อนระดับ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ๕ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

(นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม และพวก ๕ ราย)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ (นางสาวไพวรรณ ประทุมทอง และพวก ๑๘ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (นางสาวพรมีนา  กุลสะท้าน และพวก ๑๑ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (นางสาวศิริวรรณ  ทาธิสา และพวก ๑๙ ราย) ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (นางสาวอรฤดี คำเลิศ และพวก ๕ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (นายอนุวัช คำล้าน และพวก ๘ ราย) ขอเลื่อนระดับ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายชนะ หอมจันทร์ และพวก ๔ ราย)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (นายกิตติพงษ์ ตีตรา และพวก ๘ ราย) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (นางสาวอรชุดา ปัญญาวุฒิ และพวก ๑๒ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นางนลพรรณ โสมาศรี และพวก ๖ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นางสาวอภิชญา ภูแสน และพวก ๔ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นางรัตนา นิสาธรณ์ และพวก ๘ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓(นางสาวอมร แก้วนารินทร์และพวก ๓ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นางสาวกมลชนก ปิติกาวงค์ และพวก ๑๑ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓(นางศิริพร เรืองประดับและพวก ๔ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (นางสาวเกียรติสุดา แสงหินและพวก ๑๑ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓(นางปรมาภรณ์ พิมพ์บุญมาและพวก ๓ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓(นางปรมาภรณ์ พิมพ์บุญมาและพวก ๓ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓(นางสาวพรสุดา พงษ์แก้ว และพวก ๖ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓(นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์และพวก ๒ ราย)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓(นายอยุธยา อัมภาวันและพวก ๔ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓(นายเมธิน ปะนิทานังและพวก ๕ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓(นายปรัชญา แก้วลาและพวก ๕ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓(นางสุภัทรา กั้วมาลาและพวก ๖ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(นางนัยนา จันทะเวชและพวก ๕ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓(นางทิพากร โสมอ่อน และพวก ๕ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓(นางสาวอักษรศิริ ทองรสและพวก ๘ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(นางกุลฐนิฐ หาสุขและพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(นางอริษา คำภาคตและพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(นางสาวกมลพรรณ เกษางามและพวก ๒ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(นางอัญชลี ศรีพรหมและพวก ๒ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓(นายศุภกิจ พันพิบูลย์)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒(นางนฤมล หวังดีและพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒(นางสาววันวิสา ศรีทองและพวก ๒ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒(นางสาวศิริรักษ์ สอนอาจและพวก ๖ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒(นางสุนันธิณี ศุภสุขและพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(นายประพนธ์ บุญไชยและพวก ๓ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งหน.(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(นางสุนันทา สุริยพันตรี)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(นางสาวกมลทิพย์ เทียมทัดและพวก ๓ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(นางอุไรรัตน์ วรรณศรีและพวก ๒ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒(นางสาวปอลิน ชะหงษ์รัมย์และพวก ๓ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒(นางสาวยุวนันท์ แสนสุพรรณและพวก ๔ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒(นางสาวเบญจวรรณ มังคะกาลและพวก ๕ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒(นางนิตยา คณะพันธ์และพวก ๗ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒(นางสาวภรณ์ทิพย์ เหง่าหลีและพวก ๕ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒(นางสาวอรฤดี สิงห์วงศาและพวก ๓ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒(นางสาวมณีรัตน์ เปี่ยมสติและพวก ๔ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒(นางสาวพิไลวัลย์ บุปผาและพวก ๙ ราย)ขอเลื่อนระดับ
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒(นางสาวกุสุมา สูงเรืองและพวก ๓ ราย)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่

      >> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข1).doc
      >> แบบรายงานการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(เอกสารหมายเลข2).pdf
      >> สรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินของแต่ละสายงาน(เอกสารหมายเลข3).pdf
      >> สรุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอประเมิน(เอกสารหมายเลข4).pdf                                                                                                                                 
      >> แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข5).pdf
      >> รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(เอกสารหมายเลข6).pdf

>> แบบฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์.doc

>> แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งตาม ว 14_52 .doc

>> เอกสารแบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ.doc

>>เอกสารที่ผู้ขอประเมินทันตแพทย์ชำนาญการ-ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาทันตกรรม) จะต้องจัดทำเสนอกรรมการ(ปรับปรุง)

            ขั้นตอนในการจัดทำ
            1. การคัดเลือกบุคคล
                      
1.1 ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมายเลข 1 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แล้วจัดทำหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
                เพื่อให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อบ.นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
                      1.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินรายใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่จะประเมินหรือดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จำเป็นต้องกรอก
                รายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาตามแบบฟอร์มขอนับเวลาเกื้อกูล เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
                นับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(ตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเป็นหลักการไว้แล้วตามหนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 136 ลว.31 ก.ค.2549)
                เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติให้นับเวลาเกื้อกูลแล้ว ก็จะบันทึกในรายงานตามเอกสารหมายเลข 2 สำหรับเป็นหลักฐานประกอบการแต่งตั่งต่อไป
                      1.3 หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้วจะเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 52 อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องติด
                ประกาศให้ผู้อื่นมีโอกาสทักท้วงเป็นเวลา 30 วัน
            2. การประเมินผลงานวิชาการ
                      2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีชื่อได้รับอนุมัติและติดประกาศแล้ว จะส่งผลงานทางวิชาการเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยแต่ละสายงานจะส่งเอกสารเป็น
                ไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 3 (ซึ่งแยกเป็นข้อกำหนดเฉพาะแต่ละสายงาน)
                      2.2 สรุุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นเอกสารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ประเมินผลงาน(ซึ่งประกอบด้วย เล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน, เล่มที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(Full paper) ,
เล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเล่มที่ 4 เอกสารเผยแพร่ ต้องส่งทุกเล่มรวมทั้งหมด 6 ชุด)
                      2.3 งานการเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและส่งเอกสารตามข้อ 2.2 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามบทบาทหรือระดับที่กำหนดซึ่งอาจเป็นจังหวัด เขตหรือ
                 ส่วนกลางแล้วแต่กรณี(ให้การเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 จำนวน 1 ชุด ที่ใช้ในการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพือประกอบการพิจารณาด้วย)
                      2.4 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินและมีมติเห็นชอบให้ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินแล้ว จะบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
                 ตามเอกสารหมายเลข 5 และออกมติคณะกรรมการตามเอกสารหมายเลข 6
            3. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

                      3.1 หลังจากผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลงานจะแจ้งผลตามเอกสารหมายเลข 6 ตามข้อ 2.4 ไปยังหน่วยงาน
                ต้นสังกัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อที่งานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามอำนาจของผู้มีอำนาจ
                      3.2 เมื่อจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 8 ชุด ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบพร้อมเอกสาร คือ
                                          3.2.1 รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(ตามข้อ 2.4) จำนวน 1 ชุด
                                          3.2.2 แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตาม ข้อ 1.2 (เฉพาะรายที่ต้องมีการนับระยะเวลาเกื้อกูล) จำนวน 1 ชุด

               
หมายเหตุ ผู้ประเมินต้องส่งผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขอรับการคัดเลือกบุคคล หากเปลี่ยนเรื่องใหม่ จะต้องเสนอขอคัดเลือกบุคคลใหม่

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-262692 ต่อ 3210

 

|