เว็บเพจเพื่อรวบรวมระเบียบ,หนังสือ,คำสั่ง ที่ใช้บ่อย
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
- ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชพลเรือนสามัญพ.ศ.๒๕๕๑    
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖    
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘    
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕    
     
 หนังสือ/คำสั่ง ที่ใช้บ่อย    
- คำสั่ง สป.ที่ 547/2547 ลว.4 มี.ค.47    
- คำสั่งคณะกรรมการตาม ว.22 (ลว.15 ก.ย.47)    
- การนับเวลาเกื้อกูลสายงานที่ไม่ได้เริ่มจากระดับ 3 (ทำแบบแสดงลักษณะงาน) ตาม ว 175 ลว 15 ก.ค.47    
- คำสั่ง คณะกรรมการพิจารณา ว16 สายงานนวก.อื่นๆ (ลว.9 มิ.ย.47)    
- คำสั่ง คณะกรรมการพิจารณา ว16 สายพยาบาล (ลว.15 ก.ย.48)    
- ดม. ที่ สธ 0201.039/ว 217 ลว.29 ก.ย.48 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว.(29 ก.ย.48)    
- ดม. ที่ สธ 0201.039/ว 220 ลว.30 ก.ย.48 การมอบอำนาจให้เขตประเมินนักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.    
- ดส. ที่ สธ 0201.032/ว 188 ลว.17 ส.ค.48 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง    
- คำสั่ง คณะกรรมการพิจารณา ว 16 สายงาน นวก.สาธารณสุข ระดับ 7 มอบให้เขตดำเนินการ (ลว.29 ก.ย.48)    
- การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)   และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (7 พ.ย.48)    
- คำสั่ง อ.ก.พ.สป.แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเฉพาะระดับ 6 ของจังหวัดสายงานวิทยาจารย์    
- การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หนังสือ ว 14/48 (14 ม.ค.48)    
- หนังสือ ที่ นร 1006/ว10 ลว.15 กันยายน 2548 (ว.10/48)    
- ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 7 ว. เพิ่มเติม 17 พ.ย.48    
- ที่ สธ 0201.039/ว117 ลว.22 มิ.ย.49 การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของข้าราชการในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ 14 ก.ค.49    
- ที่ สธ 0201.039/ว 136 ลว.31 ก.ค.49 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล 10 ต.ค.49    
- ที่ สธ 0201.039/ว 140 ลว.04 ส.ค.49 การประเมินตามแบบฟอร์มใหม่ตาม ว 10/48    
- ที่ สธ 0201.039/ว 162 ลว.5 ก.ย.49 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงาน ตาม ว10/48    
- คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับ 6-8 (ตาม ว 10/48) 30 พ.ย.49    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 8(ประจำเขต) 1 ธ.ค.49    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 7(ประจำเขต) 1 ธ.ค.49    
- คำสั่งแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง นวก.สส.7 และ 8 (ระดับเขต) และตำแหน่ง พว.7 และ 8 (ระดับเขต) 5 มี.ค.51    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 (ระดับเขต) 8 พ.ย.50    
- ที่ สธ 0201.039/ว 158 ลว.6 ส.ค.50 สป.มอบให้เขตฯ พิจารณาผลงานพยาบาลวิชาชีพ 7 - 8    
- ก.พ.กำหนดแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)เป็นกรณีพิเศษ 7 ก.ย.50    
- ก.พ.อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4 หรือ 5 หรือ 6 เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6ว.หรือ 7 วช. 29 ม.ค.51    
- วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือ นร ที่ 1004.1/ว 16 ลว.28 ก.ย.49) 31 ม.ค.51    
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ขึ้นไป 6 มี.ค.51    
- การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 มิ.ย.51    
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติให้นายแพทย์ สสจ.อบ.เป็นผู้แทน อ.ก.พ.จังหวัด 10 มิ.ย.51    
- หนังสือ สป.ว 175/51 ลว.21 ส.ค.51 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนายแพทย์ ระัดับ 7 วช.-8 วช.(เพิ่มเติมเฉพาะสายงานแพทย์) 21 ส.ค.51    
- ที่ สธ 0201.039/ว 169 ลว.15 ส.ค.51 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 25 ส.ค.51    
- ที่ สธ 0201.039/ว 177 ลว.21 ส.ค.51 การนับระยะเวลาเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการพยาบาลวิชาชีพ 25 ส.ค.51    
- ที่ สธ 0201.036/ว 185 ลว.4 ก.ย.51 การเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ 8)ในโรงพยาบาลชุมชน 22 ก.ย.51    
- ที่ สธ 0201.039/ว 186 ลว.5 ก.ย.51 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เฉพาะระดับ 6 ของจังหวัด 22 ก.ย.51    
- ที่ สธ 0201.036/ว 192 ลว.10 ก.ย.51 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 8 ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 22 ก.ย.51    
- ก.พ.รับรองผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ 6 พ.ย.51    
- การคัดเลือก ผอ.รพช.(นายแพทย์ 9),นายแพทย์ 9 วช.และทันตแพทย์ 9 วช.ใน รพช. 6 พ.ย.51    
- หนังสืออนุมัติให้กำหนดเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นพ.9 วช.ด้านเวชกรรม หรือด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรมป้องกัน) 12 พ.ย.51    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงาน แก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 12 พ.ค.52    

Adisak.ubon@Hotmail.com