"ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน"

นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
suttipong.pt@hotmail.com
086-6527499
นางลำดวน ศรีขาว
นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี
นายศักดิ์ศรี ถนอมพันธ์
หัวหน้างานการเงินการคลัง
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานพัสดุและก่อสร้าง
lamdun_9@hotmail.com
pet114306@gmail.com
kptip@hotmail.com
081-9555620
080-4867539
086-5837354
นางศรีสมบูรณ์ โคตรไพแสน

นายสัญชัย บุญมาเสน

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานควบคุมภายใน
srisomboon.kp@hotmail.com
bunmasen@gmail.com
089-7210602
099-7146741

ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อบังคับชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ขอความร่วมมือจากท่านประธานเขตทุกท่าน ประสานจังหวัดในเขตเพื่อให้ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มบริหาร

งานทั่วไป ตามไฟล์ที่แนบนี้ คลิก และส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลแล้ว ทางอีเมล์ suttipong.pt@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ขอแจ้งให้ รพช.ทุกแห่ง

กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง FTE2

.ฟอร์ม FTE สายวิชาชีพ ปรับปรุง16 มี.ค..58.

จำเพิ่ม จพ.เภสัชกรรม จพ.ทันตสาธารณสุข และHR plan

..............................กรุณาส่งข้อมูลกลับที่ Adisak.ubon2514@gmail.com ภายในวันที่ 18 มี.ค.2558...

 

..............งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง งงง. : วันที่ 18 มี.ค. 2558

 

ขอแจ้งให้ รพช.ทุกแห่ง

กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง FTE2

HR Plan สาย Service base

คู่มือ Service base

กรุณาส่งข้อมูลกลับที่ Adisak.ubon2514@gmail.com ภายในวันที่ 13 มี.ค.2558(16.30น.)

.งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง. : วันที่ 13 มี.ค. 2558

...............................................................................................................

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

จำ คลิกที่นี่ .. .

..................................................................................................

................................................................................................................ : วันที่ 3 ก.พ. 2558

..

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

เพื่อบรรจบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร

คลิกที่นี่

...........ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่

.

เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรายงานตัว

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่

 

.................................................................................. : วันที่ 23 ม.ค. 2558

 

ขอแจ้งให้ สสอ.ทุกแห่งและ รพช.ทุกแห่ง

สำรวจข้อมูลข้อมูลการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ที่จ้างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี(นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557)

แบบสำรวจนักวิชาการสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อวุฒิที่ ก.พ.รับรองเป็นวิชาสาธารณสุขศาสตร์

.

.................................................................................. : วันที่ 9 ม.ค. 2558

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่

.

.................................................................................. : วันที่ 14 พ.ย. 2557

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

หนังสือที่ อบ 0032.001/ว 7249 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง

 

หนังสือที่ สธ 0201.0310/ว 829 เรื่องการเพิ่มค่าจ้างและการได้รับเงินเพิ่มพนักงานกระทรวง

 

หนังสือที่ สธ 0201.0310/ว 555 เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง

 

เครื่องมือบริหารวงเงินพนักงานกระทรวง

 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง V.2 (17 ต.ค.57)

 

.................................................................................. : วันที่ 13 ต.ค. 2557

 

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

(กลุ่มข้าราชการบรรจุปี 2555-2556)

 

บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

 

แบบฟอร์มทดลองราชการ

 

.................................................................................. : วันที่ 24 ก.ย. 2557

 

ซักซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือ ที่ สธ 0201.0310/ว 726 ลว.26 สิงหาคม 2557

 

.................................................................................. : วันที่ 23 ก.ย. 2557

 

ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

หนังสือ ที่ สธ 0201.0310/ว 686 ลว. 8 สิงหาคม 2557

 

.................................................................................. : วันที่ 23 ก.ย. 2557

 

 

อัตราเงินเดือนข้าราชการสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

ตาม หนังสือ ก.พ.ที่ 1008.1/ว 20 ลว.27 ธันวาคม 2555

 

.................................................................................. : วันที่ 3 ก.ย. 2557

 

วิธีเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ผ่าน google Drive

การใช้งาน google drive แนะนำให้ใช้ Browser

แจ้ง E-mail มาที่ : ssj01ubon@gmail.com

 

.................................................................................. : วันที่ 7 ก.พ. 2557

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

 

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032/ว 2143 ลว 4 มิถุนายน 2557

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค.2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค.2557

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 4 มิ .ย. 57

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบสอบถาม

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 16 พ.ค. 57

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ 27/2557

เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

 

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ปรับปรุง 21 ก.พ. 2557]

รายชื่อพนักงานกระทรวง

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 19 มี.ค. 2557

 

..หนังสือที่ อบ 0032.001/ว 1207 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

 

เรื่องจาก ป.ป.ช.

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.56 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 18 ก.ย. 2556

 

การจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนปี 2557)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ รพ.ตระการพืชผล

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพ.วารินชำราบ

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพร.เดชอุดม

5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.เขื่องใน

6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.นาดี อ.ม่วงสามสิบ

7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.เม็กน้อย อ.เดชอุดม

8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ราษฎร์สำราญ อ.วารินชำราบ

9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ห้วยฝ่ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล

10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 7 รายการ รพ.5 แห่ง

12.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.4 แห่ง

13.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.เหล่าเสือโก้ก

Download เอกสารรับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

    หนังสือที่ อบ 0032.001/2378 ลว.17 เม.ย.57

    เอกสารหลักฐานที่ รพช./สสอ./รพ.สต.จะต้องเตรียมเพื่อรับการตรวจ

 

 

WebMasterxxxxxxxxx

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , Adisak.ubon2514@gmail.com