ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

 

พระบรมราโชวาทของ รัชกาลที่ 9

(เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

 

"ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน"

การใช้งาน google drive แนะนำให้ใช้ Browser

..........

วิธีเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ผ่าน google Drive

วิธีการ Download ไฟล์บน google drive เพื่อนำไปใช้ประโยชน์.

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table .

............................................................................. : ปักหมุด.. :

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(นักเรียนทุน)(2)

 

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(3)

 

เอกสารและหลักฐานในการบรรุจเข้ารับราชการ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมริมน้ำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

 

ณ วันที่ 24 ส.ค.2560

 

 

แจ้งอนุมัติผลการยื่นแสดงความจำนงเพื่อลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมประจำปี 2561

1.รายงานการประชุม. 2.รพช./รพท. 3.รพ.สรรพสิทธิ์. 4.สสอ. 5.สสจ.

 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ที่อบ 0032.019/ ว7985

จึงขอให้ผู้สมัคร ขอย้าย/โอน มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

เวลา08.30น. ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังวัดอุบลราชธานี

เรียน สสอ.ทุกอำเภอ/ผอ.รพช.ทุกแห่ง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง

เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.ทุกแห่ง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการจัดทำประวัติข้าราชการ

หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ในศุกร์วันที่ 15 กันยายน 2560

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ 13 ก.ย.2560

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ,

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เนื่องจากขณะนี้ประกาศอยูระหว่างผู้บริหารลงนาม ถ้าผู้บริหารลงนามแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารประกอบการจัดทำประวัติข้าราชการ

สสจ.เพชรบูรณ์ แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน แก่แพทย์ผู้สนใจสมัคร ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด

เรียน รพช./สสอ.โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ

ตารางตรวจสอบ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนักกายภาพบำบัด)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ,จพ.วิทยาศาสตร์,จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน)

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ,จพ.วิทยาศาสตร์,จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

 

แจ้งอนุมัติผลการยื่นแสดงความจำนงเพื่อลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมประจำปี 2560

1.รายงานการประชุม. 2.รพช./รพท. 3.รพ.สรรพสิทธิ์. 4.สสอ. 5.สสจ.

 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง

ประจำปี 2560

1.ว231    2.ว89

update 15ม.ค.60

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

และตำแหน่งเจ้าพนักทันตสาธารณสุขปฏิบัตงาน

เอกสารประกอบการจัดทำประวัติข้าราชการ

หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว 7976 ลว.31 ต.ค.59รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกอำเภอ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

หลักฐานสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการทำทะเบียนประวัติข้าราชการ

หนังสือ ที่ อบ 0032.001/ว 6068 ลว.23 สิงหาคม 2559

: วันที่ 26 สิงหาคม 2559

 

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือ อบ 0032.001/ว 7974

เรื่อง ติดตามการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

: วันที่ 2 พ.ย. 2559

เรื่อง การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

: วันที่ 23 ก.ย. 2559

การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุุข หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุุข รพช. สสอ.ทุกอำเภอ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารรณสุข

: วันที่ 19 ส.ค. 2559

เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

: วันที่ 15 ส.ค. 2559

แนวทางการจัดทำข้อมูลสมัครกองทุนเลี้ยงชีพ และรายชื่อ พกส.สสจ.อุบลราชธานี

: วันที่ 20 ส.ค. 2558

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข.

เอกสารการประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค.2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค.2557

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 4 มิ .ย. 57

 

กฏหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
  2. Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

 

เรื่องจาก ป.ป.ช.

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.56 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 18 ก.ย. 2556

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ รพ.ตระการพืชผล

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพ.วารินชำราบ

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพร.เดชอุดม

Download วารสารวิศวกรรมการแพทย์

    

-วารสารวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558

-คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 

.WebMaster

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , Adisak.ubon2514@gmail.com