"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม "

 

 

"ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน"

 

การใช้งาน google drive แนะนำให้ใช้ Browser

..........

วิธีเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ผ่าน google Drive

 

วิธีการ Download ไฟล์บน google drive เพื่อนำไปใช้ประโยชน์.

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table .

............................................................................. : ปักหมุด.. :

 

ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อบังคับชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ขอความร่วมมือจากท่านประธานเขตทุกท่าน ประสานจังหวัดในเขตเพื่อให้ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มบริหาร

งานทั่วไป ตามไฟล์ที่แนบนี้ คลิก และส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลแล้ว ทางอีเมล์ suttipong.pt@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2

 

: วันที่ 17 พ.ย. 2558

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ,

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เวลา 08.30 น ถึง เวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (นักเรียนทุน)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เวลา 08.30 น ถึง เวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน(นักเรียนทุน)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เวลา 13.00 น ถึง เวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธ

 

. : วันที่ 13 พ.ย. 2558

 

 

......

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับบุคลากร  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

 

ปฏิทินการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

และแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

................................. : วันที่ 13 พ.ค. 2558

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2

 

: วันที่ 17 พ.ย. 2558

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร

กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตำแหน่งพนักงานกระทรวง จำนวน 104 ตำแหน่ง

: วันที่ 12 พ.ย. 2558

 

หนังสือที่ อบ 0032.001/ว 7902

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

: วันที่ 14 ต.ค. 2558

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มค่าจ้าง วันที่ 1 ต.ค.2558

หนังสือที่ สธ 0201.0310/ว 735 ลว. 15 ก.ย.2558 เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างประจำปี

หนังสือที่ สธ 0201.0310/ว 485 ลว. 28 ก.ย.2558 เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหาร พกส.

หนังสือ สธ 0201.0310/ว 829 ลว.1 ต.ค.2557 คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส.

ตารางบริหารวงเงินของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

: วันที่ 1 ต.ค. 2558

 

 

แนวทางการจัดทำข้อมูลสมัครกองทุนเลี้ยงชีพ และรายชื่อ พกส.สสจ.อุบลราชธานี

 

: วันที่ 20 ส.ค. 2558

 

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข.

 

เอกสารการประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

........................................................... : วันที่ 7 ก.ค. 2558

 

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032/ว 2143 ลว 4 มิถุนายน 2557

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค.2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค.2557

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 4 มิ .ย. 57

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับบุคลากร  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

 

ปฏิทินการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

และแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

................................. : วันที่ 15 พ.ค. 2558

กฏหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
  2. Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

 

เรื่องจาก ป.ป.ช.

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.56 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 18 ก.ย. 2556

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ รพ.ตระการพืชผล

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพ.วารินชำราบ

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพร.เดชอุดม

5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.เขื่องใน

6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.นาดี อ.ม่วงสามสิบ

7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.เม็กน้อย อ.เดชอุดม

8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ราษฎร์สำราญ อ.วารินชำราบ

9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ห้วยฝ่ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล

10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 7 รายการ รพ.5 แห่ง

12.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.4 แห่ง

13.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.เหล่าเสือโก้ก

 

Download เอกสารรับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

    

....หนังสือที่ อบ 0032.001/2378 ลว.17 เม.ย.57

    เอกสารหลักฐานที่ รพช./สสอ./รพ.สต.จะต้องเตรียมเพื่อรับการตรวจ

 

WebMasterxxxxxxxxx

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , Adisak.ubon2514@gmail.com