"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม "

 

 

"ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน"

 

วิธีเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ผ่าน google Drive

การใช้งาน google drive แนะนำให้ใช้ Browser

..........

วิธีการ Download ไฟล์บน google drive เพื่อนำไปใช้ประโยชน์.

............................................................................. : ปักหมุด.. :

 

ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อบังคับชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ขอความร่วมมือจากท่านประธานเขตทุกท่าน ประสานจังหวัดในเขตเพื่อให้ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มบริหาร

งานทั่วไป ตามไฟล์ที่แนบนี้ คลิก และส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลแล้ว ทางอีเมล์ suttipong.pt@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมูลเตรียมหาแนวทางการปรับเงินเดือน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข รพท./รพช.

ข้อมูลเตรียมหาแนวทางการปรับเงินเดือน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข สสอ../รพ.สต..

 

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมหาแนวทางการปรับเงินเดือน พกส. ให้ถึงขั้นต่ำ

ในวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.2558

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

...................................................................... : วันที่ 25 มิ.ย. 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

...................................................................... : วันที่ 20 พ.ค. 2558

 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับบุคลากร  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

 

ปฏิทินการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

และแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

...................................................................... : วันที่ 11 พ.ค. 2558

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

 

เรื่องจาก ป.ป.ช.

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.56 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 18 ก.ย. 2556

 

การจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนปี 2557)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ รพ.ตระการพืชผล

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพ.วารินชำราบ

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพร.เดชอุดม

5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.เขื่องใน

6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.นาดี อ.ม่วงสามสิบ

7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.เม็กน้อย อ.เดชอุดม

8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ราษฎร์สำราญ อ.วารินชำราบ

9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ห้วยฝ่ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล

10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 7 รายการ รพ.5 แห่ง

12.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.4 แห่ง

13.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.เหล่าเสือโก้ก

Download เอกสารรับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

    

....หนังสือที่ อบ 0032.001/2378 ลว.17 เม.ย.57

    เอกสารหลักฐานที่ รพช./สสอ./รพ.สต.จะต้องเตรียมเพื่อรับการตรวจ

 

 

 

 

 

 

WebMasterxxxxxxxxx

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , Adisak.ubon2514@gmail.com