"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม "

 

 

"ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน"

 

การใช้งาน google drive แนะนำให้ใช้ Browser

..........

วิธีเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ผ่าน google Drive

 

วิธีการ Download ไฟล์บน google drive เพื่อนำไปใช้ประโยชน์.

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table .

............................................................................. : ปักหมุด.. :

 

 

ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อบังคับชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ขอความร่วมมือจากท่านประธานเขตทุกท่าน ประสานจังหวัดในเขตเพื่อให้ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มบริหาร

งานทั่วไป ตามไฟล์ที่แนบนี้ คลิก และส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลแล้ว ทางอีเมล์ suttipong.pt@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

: วันที่ 29 ม.ค. 2559

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.032/ว 1122 ลว.28 ธันวาคม 2558

เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค

1.ร่างโครงสร้างหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ.

2.แบบฟอร์มจำนวนผู้ปฏิบัติตามร่างโครงสร้างหน่วยงาน

3.เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล

: วันที่ 21 ม.ค. 2559

 

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2559

ที่ สธ 0201.036/ว 22 ลว 6 มกราคม 2559

: วันที่ 13 ม.ค. 2559

 

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านทดลองราชการ

: วันที่ 28 ธ.ค. 2558

 

ตรวจสอบรายชื่่อผู้ที่อาจได้รับการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือที่ อบ 0322.001/ว 9355 เรื่อง การเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนรพท./รพช.

หนังสือที่ อบ 0322.001/ว 6077 เรื่อง การเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสสอ.

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่อาจได้รับการเยียวยา

แบบฟอร์มข้อมูลการได้รับค่าตอบแทน

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ สธ 0201.039/ว 881 ลว 6 พฤศจิกายน 2558

: วันที่ 4 ธ.ค. 2558

 

 

 

 

แนวทางการจัดทำข้อมูลสมัครกองทุนเลี้ยงชีพ และรายชื่อ พกส.สสจ.อุบลราชธานี

 

: วันที่ 20 ส.ค. 2558

 

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข.

 

เอกสารการประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

........................................................... : วันที่ 7 ก.ค. 2558

 

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032/ว 2143 ลว 4 มิถุนายน 2557

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค.2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค.2557

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 4 มิ .ย. 57

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับบุคลากร  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

 

ปฏิทินการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

และแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

................................. : วันที่ 15 พ.ค. 2558

กฏหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
  2. Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

 

เรื่องจาก ป.ป.ช.

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.56 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 18 ก.ย. 2556

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ รพ.ตระการพืชผล

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพ.วารินชำราบ

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพร.เดชอุดม

5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.เขื่องใน

6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.นาดี อ.ม่วงสามสิบ

7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.เม็กน้อย อ.เดชอุดม

8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ราษฎร์สำราญ อ.วารินชำราบ

9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ห้วยฝ่ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล

10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 7 รายการ รพ.5 แห่ง

12.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.4 แห่ง

13.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.เหล่าเสือโก้ก

 

Download วารสารวิศวกรรมการแพทย์

    

-วารสารวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558

-คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 

WebMasterxxxxxxxxx

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , Adisak.ubon2514@gmail.com