"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม "

 

 

"ยิ้มงาม ถามไถ่ ไหว้ประชาชน"

 

การใช้งาน google drive แนะนำให้ใช้ Browser

..........

วิธีเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ผ่าน google Drive

 

วิธีการ Download ไฟล์บน google drive เพื่อนำไปใช้ประโยชน์.

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table .

............................................................................. : ปักหมุด.. :

 

 

ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อบังคับชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ขอความร่วมมือจากท่านประธานเขตทุกท่าน ประสานจังหวัดในเขตเพื่อให้ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มบริหาร

งานทั่วไป ตามไฟล์ที่แนบนี้ คลิก และส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลแล้ว ทางอีเมล์ suttipong.pt@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตาม ว.16.(3) ไม่ใช่นักเรียนทุน

รายชื่อผู้่ได้รับการคัดเลือก ตาม ว.16.(2) นักเรียนทุน

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น

ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

: วันที่ 14 มิ.ย. 2559

 

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ยังไม่พ้นทดลองราชการ

 

: วันที่ 5 เม.ย. 2559

 

 

ข้อมูลตรวจสอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เม.ย.2559

 

โซน 1
โซน 2
โซน 3
โซน 4
สสอ.เมืองอุบลราชธานี สสอ.ตระการพืผล สสอ.โขงเจียม สสอ.เดชอุดม
สสอ.เขื่องใน สสอ.เขมราฐ สสอ.สำโรง สสอ.ทุ่งศรีอุดม
สสอ.ตาลสุม สสอ.กุดข้าวปุ้น สสอ.สิรินธร สสอ.น้ำยืน
สสอ.ม่วงสามสิบ สสอ.ศรีเมืองใหม่ สสอ.สว่างวีระวงศ์ สสอ.บุณฑริก
สสอ.ดอนมดแดง สสอ.นาตาล สสอ.นาเยีย สสอ.นาจะหลวย
สสอ.เหล่าเสือโก้ก สสอ.โพธิ์ไทร สสอ.พิบูลมังสาหาร สสอ.น้ำขุ่น
    สสอ.วารินชำราบ  
รพ.เขื่องใน รพ.ตระการพืผล รพ.โขงเจียม รพ.ทุ่งศรีอุดม
รพ.ตาลสุม รพ.เขมราฐ รพ.สำโรง รพ.น้ำยืน
รพ.ม่วงสามสิบ รพ.กุดข้าวปุ้น รพ.สิรินธร รพ.บุณฑริก
รพ.ดอนมดแดง รพ.ศรีเมืองใหม่ รพ.สว่างวีระวงศ์ รพ.นาจะหลวย
รพ.เหล่าเสือโก้ก รพ.นาตาล รพ.นาเยีย รพ.น้ำขุ่น
รพ.โพธิ์ไทร รพ.พิบูลมังสาหาร

 

: วันที่ 14 มี.ค. 2559

 

 

หนังสือที่ อบ.0032.001/ว.1524 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณวันที่ 1 เม.ย.59*รพช.

หนังสือที่ อบ.0032.001/ว.1081 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณวันที่ 1 เม.ย.59*สสอ.

หนังสือที่ อบ.0032.001/ว.694 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณวันที่ 1 เม.ย.59*สสจ.

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือน

: วันที่ 7 มี.ค. 2559

 

หนังสือที่ อบ 0032.001/ว 1312 ลว. 23 ก.พ.2559

(เรียน ผอ.รพศ/รพท./รพช.และสสอ.ทุกแห่ง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าการพยาบาล

โรงพยาบาลบุณฑริก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

: วันที่ 23 ก.พ. 2559

 

หนังสือที่ อบ 0032.001/ว 1030 ลว. 9 ก.พ.2559 (เรียน ผอ.รพศ/รพท./รพช.และสสอ.ทุกแห่ง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

: วันที่ 9 ก.พ. 2559

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.032/ว 1122 ลว.28 ธันวาคม 2558

เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค

1.ร่างโครงสร้างหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ.

2.แบบฟอร์มจำนวนผู้ปฏิบัติตามร่างโครงสร้างหน่วยงาน

3.เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล

: วันที่ 21 ม.ค. 2559

 

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2559

ที่ สธ 0201.036/ว 22 ลว 6 มกราคม 2559

: วันที่ 13 ม.ค. 2559

 

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านทดลองราชการ

: วันที่ 28 ธ.ค. 2558

 

ตรวจสอบรายชื่่อผู้ที่อาจได้รับการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือที่ อบ 0322.001/ว 9355 เรื่อง การเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนรพท./รพช.

หนังสือที่ อบ 0322.001/ว 6077 เรื่อง การเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสสอ.

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่อาจได้รับการเยียวยา

แบบฟอร์มข้อมูลการได้รับค่าตอบแทน

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ สธ 0201.039/ว 881 ลว 6 พฤศจิกายน 2558

: วันที่ 4 ธ.ค. 2558

 

 

 

 

แนวทางการจัดทำข้อมูลสมัครกองทุนเลี้ยงชีพ และรายชื่อ พกส.สสจ.อุบลราชธานี

 

: วันที่ 20 ส.ค. 2558

 

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พนักงานกระทรวงสาธารณสุุข.

 

เอกสารการประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

........................................................... : วันที่ 7 ก.ค. 2558

 

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032/ว 2143 ลว 4 มิถุนายน 2557

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค.2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค.2557

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : วันที่ 4 มิ .ย. 57

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับบุคลากร  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

 

ปฏิทินการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

และแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

................................. : วันที่ 15 พ.ค. 2558

กฏหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
  2. Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

 

เรื่องจาก ป.ป.ช.

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.56 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. .......................................................................................................... : วันที่ 18 ก.ย. 2556

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ รพ.ตระการพืชผล

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพ.วารินชำราบ

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รพร.เดชอุดม

5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.เขื่องใน

6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.นาดี อ.ม่วงสามสิบ

7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.เม็กน้อย อ.เดชอุดม

8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ราษฎร์สำราญ อ.วารินชำราบ

9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.ห้วยฝ่ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล

10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 7 รายการ รพ.5 แห่ง

12.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.4 แห่ง

13.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.เหล่าเสือโก้ก

 

Download วารสารวิศวกรรมการแพทย์

    

-วารสารวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558

-คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 

WebMasterxxxxxxxxx

: นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ , Adisak.ubon2514@gmail.com